Prospectus

nl en

Russische Letterkunde 2: Poëzie en korte verhalen

Course
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Na het overzicht van de Russische literatuurgeschiedenis in het eerste jaar staat in dit college de analyse van literaire werken centraal, i.h.b. de poëzie van de negentiende en vroeg-twintigste eeuw: gedichten van o.a. Puškin, Lermontov, Tjutčev, Fet en anderen. In de laatste zes colleges staan het korte verhaal en de proza-analyse centraal (met een uitstapje naar filmanalyse): Puškin, Tolstoj, Čechov, Turgenev, Bunin en Brjusov. De teksten worden, na thuis te zijn voorbereid, op het college gedetailleerd behandeld, waarbij voor de periode, het genre en de dichter specifieke technische aspecten besproken worden (stijlmiddelen, beeldspraak, ritme/metrum, eufonische opbouw etc.). Bij de bespreking van prozawerken komen ook verteltheoretische aspecten aan de orde. Ook wordt ingegaan op problemen van periodisering. De op het college besproken teksten zijn van te voren in het Russisch gelezen.

Leerdoelen

  • Verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de Russische poëzie en het Russisch proza van de negentiende en de twintigste eeuw;

  • Verkrijgen van vaardigheid in het analyseren van gedichten en verhalen;

  • Verderontwikkelen Russische leesvaardigheid

  • Optimaliseren van schriftelijke vaardigheden;

  • Leren vinden van relevante (secundaire) literatuur

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht.
In de loop van het college schrijft iedere student een poëzie- en een proza-analyse (van een gedicht c.q. verhaal naar keuze, maar niet van de leeslijst). De analyses moeten worden vormgegeven – in de beoordeling wordt daar ook rekening mee gehouden – als een kleine scriptie “met alles erop en eraan”: titelpagina, overdachte indeling, correcte wijze van citeren etc. Het Nederlands is verzorgd. De beoordeling weegt mee bij de vaststelling van het eindcijfer (zie toetsing).
Daarnaast maken de studenten voor het poëziegedeelte elke week een vertaling. Deze hoeft niet “mooi” te zijn, maar wel zo correct mogelijk. De vertalingen worden niet apart beoordeeld, noch uitgebreid behandeld op college, maar moeten wel op tijd worden ingeleverd. Daarnaast zal een beperkt aantal kleinere opdrachten moeten worden gedaan, waaronder een mondelinge presentatie (kritische bespreking van artikel of analyse van gedicht). Deadline voor vertalingen en kleinere opdrachten: dinsdag om 18.00.

Studielast

Totaal: 280 uur
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Voorbereiding colleges, assignments en papers: 252 uur

Toetsing

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Eindcijfer wordt bepaald aan de hand van 2 papers (30% + 30%), het tentamen (30%) en getoonde inzet tijdens college en performance bij de kleinere opdrachten (10%). Voor geen van deze onderdelen mag het cijfer lager liggen dan een 5. Wie er niet in slaagt alle onderdelen af te ronden voor 1 september 2015, dient het hele vak opnieuw te volgen in het nieuwe studiejaar.
Herkansing voor alle onderdelen.

Literatuur

Reader en Blackboard

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent