Prospectus

nl en

Russische Taal & Maatschappij

Course
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de ontwikkeling van de Russische taal vanuit een historisch en sociolinguïstisch perspectief: hoe kunnen we de verschillen en overeenkomsten met andere Slavische talen verklaren met behulp van taalinterne veranderingen en taalcontact? Hoe kunnen we in heden en verleden de functie, het gebruik, en de variatie en norm van de Russische taal duiden binnen de eigen maatschappij, binnen verschillende sociale groepen en ten opzichte van andere talen en samenlevingen? De cursus kan globaal worden verdeeld in twee blokken. Het eerste blok heeft een historisch karakter en behandelt o.a. de historisch-taalkundige positie van het Russisch binnen de Slavische talen, met speciale aandacht voor vroege verschijnselen van taalcontact; functie en gebruik van Russisch en Kerkslavisch in de middeleeuwen (‘diglossie’); communicatie op berkenbast in middeleeuws Novgorod; Peter de Grote en West-Europese taalcontacten. In het tweede blok ligt de nadruk op de sociolinguïstische positie van het Russisch tijdens en na de Soviet Unie, het effect van taalpolitiek voor taalgebruikt in de Slavische republieken Belarus en Oekraïne, in de Baltische staten, op de Kaukasus, en in Centraal Azië en Siberië.

Leerdoelen

Leerdoel is het verwerven van een gedegen kennis van en inzicht in de (socio)linguïstische positie van de Russische taal in heden en verleden. De cursus bouwt voort op de desbetreffende colleges binnen het eerstejaarsvak Inleiding Slavische taalkunde.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoor- / werkcollege

Studielast

Totaal: 280 uur (10 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Voorbereiding college, literatuur, werkstuk: 252 uur.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (5 EC)

 • werkstuk (5 EC)

 • mondelinge presentatie
  De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het schriftelijk tentamen (5 ECTS) gaat over (a) de collegestof en (b) het op blackboard ter beschikking gestelde materiaal. Datum tentamen en herkansing: zie het tentamenrooster.

 • Een werkstuk (5 ECTS) van minimaal 4000 woorden (exclusief noten en bibliografie) over een thema dat aansluit bij de inhoud van de cursus. Een mondelinge presentatie op het eind van de collegecyclus maakt deel uit van het cijfer voor het werkstuk. De presentatie duurt 20 minuten en moet vergezeld gaan van een powerpoint en eventueel een handout. (Indien geen mondelinge presentatie wordt gegeven, wordt 1 punt in mindering gebracht op het eindcijfer.) Het werkstuk moet worden ingeleverd als bijlage per mail aan de docent. De datum van inleveren wordt door de docent bekend gemaakt.
  Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de beide deelcijfers. Deelcijfers mogen niet lager zijn dan een vijf.
  Beide onderdelen kunnen herkanst worden.

Literatuur

Zie Blackboard

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent mw. drs. E.L.Stapert