Prospectus

nl en

Séminaire: L’ancien français: langue et lecture

Course
2014-2015

Beschrijving

De studenten bestuderen de grammatica van het Oudfrans; de verworven kennis wordt in praktijk gebracht door vertaling van Oudfranse teksten uit diverse literaire genres.

Met behulp van de Syllabus Ancien français, langue et lecture, bestuderen de studenten de grammatica van het Oudfrans. De verworven kennis wordt in praktijk gebracht en geoefend door de vertaling van Oudfranse teksten uit diverse literaire genres. Tevens wordt aandacht besteed aan de diachronische aspecten van de ontwikkeling van het Frans vanaf het Latijn tot en met de 15e eeuw.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zijn studenten in staat Oudfranse narratieve en didactische teksten in modern Frans te vertalen met behulp van een woordenboek Oudfrans.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast - Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Herkansing: Schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Oefeningen grammatica; oefeningen woordenboek Oudfrans; tussentoets.

Literatuur:

  • Syllabus: Ancien français, langue et lecture

  • Dictionnaire Ancien français, A.J.Greimas, Paris, Larousse 1999

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

contact

J.C.Szirmai@hum.leidenuniv.nl