Prospectus

nl en

Research techniques in Latin America

Course
2014-2015

Toegangsiesen

Geen

Beschrijving

Deze cursus is een kennismaking met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. De cursus behandelt de specifieke context voor onderzoek in Latijns-Amerika en de keuze en de afbakening van een onderwerp voor wetenschappelijke analyse. De nadruk ligt op de theoretische onderbouwing en het formuleren van een probleemstelling, het stellen van onderzoeksvragen en het leren maken van hypothesen. Tijdens de werkcolleges oefent men het formuleren van een vraagstelling en leert men schrijftechnieken voor de redactie van het BA-eindwerk geoefend. De begeleiding richt zich op het voorbereiden van de BA-scriptie.

Leerdoelen

Aan het einde van het programma zullen de studenten:
1. De kenmerken van Latijns-Amerika als studiegebied kunnen identificeren.
2. Kennis maken met de verschillende onderzoeksmethoden en technieken in de sociale wetenschappen.
3. Een onderzoekvoorstel met een theoretisch kader opzetten.
4. De technieken en criteria voor het schrijven van een BA-scriptie beheersen.
5. De opzet van de BA-scriptie voorbereiden.

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (50%-50%). De cursus heeft het format van een seminar. Geleidelijk aan zullen de studenten in de colleges een eigen onderzoeksvoorstel voorbereiden.

Studielast

5.0 ECTS = 140 uur in totaal
Uren die aan het volgen van colleges worden besteed: 24 uur
Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur
Tijd voor het maken van opdrachten: 40 uur
Tijd voor het schrijven van een werkstuk: 36 uur

Toetsing

De stof van deze cursus wordt op verschillende momenten geëvalueerd:
A. In de eerste zes colleges zullen de methodologische en technische aspecten van een wetenschappelijk voorstel aan bod komen. Vanuit de colleges volgt er steeds een opdracht (6 in totaal).
Deze 6 opdrachten bestaan uit schriftelijke verslagen over de toepassing van de lesstof als voorbereiding op de opzet van de BA-scriptie. Het cijfer voor deze opdrachten is gelijk aan 60% van het eindcijfer. De aspecten die geëvalueerd worden zijn:

  • duidelijkheid in de verslagen

  • relevantie en coherentie met betrekking tot het gekozen scriptiethema

  • capaciteit om de onderzoekstechnieken toe te passen in het kader van het gekozen onderwerp.

B. Gedurende de gehele cursus wordt de individuele actieve participatie gemeten. Het cijfer voor dit aspect is gelijk aan 10% van het eindcijfer.

C. Aan het einde van de cursus wordt er een eindwerkstuk ingeleverd. Voor dit eindwerkstuk is een onderzoeksvoorstel van minimaal 8 en maximaal 10 A4 pagina’s met een inhoudsopgave voor de BA-scriptie vereist.
De score van het eindwerkstuk is gelijk aan 30% van het eindcijfer.
De aspecten die beoordeeld worden zijn:

  • coherentie en duidelijkheid van het schrijven

  • kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bibliografische bronnen

  • juistheid van de onderzoekstechnieken inzake het gekozen thema

  • geschikt gebruik van het APA systeem

  • formele presentatie van de tekst van het eindwerkstuk.

Gedurende de cursus zullen de formele regels en inleverdata van elke opdracht via blackbord meegedeeld worden.
De docenten van Moderne Geschiedenis zullen op drie momenten tijdens de cursus aanwezig zijn om advies te geven over het onderzoeksvoorstel.
Tijdens de cursus zullen de studenten wekelijks gemiddeld 30 pagina’s van de relevante literatuur lezen. Dit materiaal zal de basis vormen van het onderzoeksvoorstel.

Herkansing vindt plaats indien het cijfer van het eindwerkstuk lager is dan 6,0. De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van het eindwerkstuk binnen een beperkte tijd.

Blackboard

Blackboard. Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, methodologische indicaties, specifieke informatie over elk college en de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk.

Literatuur

BAARDA, B.; BAKKER, E.; FISCHER, T.; JULSING, M.; DE GOEDE, M.; PETERS, V. & VAN DER VELDEN, T. (2013). Basis kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 3e. druk.

BAARDA, D.B.; DE GOEDE, M.P.M. & TEUNISSEN, J. (1995). Kwalitatief onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Houten: Educatieve Partners Nederland bv.

MIGCHELBRINK, FERDIE (2000). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

PADMOS, BRAM (2012). De scriptiesupporter. Een doeltreffende aanpak van je scriptie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 11e druk.

VERSCHUREN, PIET & DOOREWAARD, HANS (1998). Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2e druk.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. P.A. Isla Monsalve
phone: +31 (0)71 5272061

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. De studenten mogen maximaal 3 colleges missen. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.