Prospectus

nl en

Spanish Module 5

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is alleen voor hoofdvakstudenten.

Beschrijving

De cursus is gericht op het ontwikkelen van de taalvaardigheid op gevorderd niveau (B1-B2). Naast het trainen van de verschillende vaardigheden, is de cursus erop gericht de student dieper inzicht te verschaffen in de opbouw van geschreven teksten van verschillende aard. Veel aandacht zal worden besteed aan het oefenen in het aanbrengen van structuur in geschreven teksten, aan de selectie van de verschillende grammaticale opties en aan de keuze van het lexicon.
Het onderwijs in de schriftelijke taalvaardigheid wordt ondersteund door een practicumeis bestaande uit een aantal opdrachten die erop gericht zijn de leesvaardigheid en de schrijfvaardigheid te verhogen zodat de student een werkstuk kan schrijven. Sommige opdrachten worden tijdens de colleges gemaakt. Bij alle opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van het geschreven stuk meegewogen. De mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in de vorm van een mondeling verslag van kleine opdrachten die thuis moeten worden voorbereid, discussies tijdens de werkcolleges en een presentatie.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding:
luisteren B2, lezen B2, spreken B2 en schrijven B2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

werkcolleges en zelfstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 140 uur.
Uren die aan het volgen van college worden besteed: 6 uur per week gedurende blok 2 van het 1e semester of blok 4 van het 2e semester.

Toetsing

Berekening eindcijfer
deeltoets schriftelijk (en grammatica) 1 35%
deeltoets schriftelijk (en grammatica) 2 35%
mondeling 30% (deeltoets mondeling 15% en presentatie 15%)
Het eindcijfer voor module 5 wordt als volgt bepaald: mondeling 30% en schriftelijk 70%.
De afronding vindt plaats na berekening van het eindcijfer.

Compensatie
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, daarbij mag het cijfer voor mondeling of schriftelijk niet lager zijn dan een 5,0.

Geldigheid cijfers
De cijfers van de deeltoetsen zijn geldig in het semester waarin zij zijn toegekend en het daarop aansluitende semester.

Herkansing:
De herkansing voor schriftelijk en mondeling van module 5 Spaans zal plaatsvinden aan het einde van het semester.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

  • Syllabus schriftelijk en grammaticale oefeningen, verkrijgbaar bij het Studiepunt

  • Aanvullend materiaal voor de colleges wordt via BlackBoard bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Drs. M.P. van der Velden-Rodríguez
Dr. A.I. Churampi

Opmerkingen

Tot het jaar 2013-2014, was de titel van dit college: Spaans Module 3B

Op BlackBoard wordt het programma een week voor de aanvang van de colleges gepubliceerd. Daarin staat ook vermeld wat de eerste collegeweek moet worden voorbereid. Studenten dienen het eerste college te beschikken over de syllabus.

Aanwezigheidsplicht
Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor alle colleges. Studenten mogen maximaal 6 cu. verzuimen, wanneer daarvoor een geldige reden wordt aangevoerd en de student(e) zich op tijd heeft afgemeld.
Studenten met een verzuim van meer dan 6 cu. worden niet meer tot de colleges toegelaten, maar mogen wel deelnemen aan de examens. Gemiste colleges dienen door zelfstudie te worden gecompenseerd.