Prospectus

nl en

Corporate Finance

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor het vak corporate finance gelden geen toegangseisen. Het wordt aanbevolen om eerst het vak business and entrepreneurship met een voldoende eindcijfer te hebben afgesloten.

Beschrijving

Bij corporate finance gaat het om het aanwenden en aantrekken van vermogen op zo efficiënt mogelijke wijze. Een belangrijke afweging daarbij is die tussen risico en rendement. Zo wordt ondermeer gekeken naar investeringsselectiemethoden: hoe bepaalt het management van een onderneming of een door haar beoogde investering financieel aantrekkelijk is? Hoe worden de relevante kasstromen van een dergelijke investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met de inschattingen van onzekerheid? Werkkapitaalbeheer is een belangrijke activiteit in een onderneming. Wat voor debiteurenbeleid kan de onderneming het beste voeren en wat is de optimale voorraadomvang? Ook financial planning is een belangrijk onderdeel van corporate finance. Hoeveel financiering is nodig om de groei en investeringsplannen van de onderneming te kunnen laten plaatsvinden? Een ander belangrijk onderdeel van corporate finance is de bepaling van de vermogenskostenvoet: hoeveel bedragen de vermogenskosten van de onderneming en wat is de onderneming waard? Het vak corporate finance verschaft ook inzicht in de financiële markten, waar ondernemingen en banken onderdeel van zijn. Niet alleen de rol van de onderneming, maar ook de rol van de bank daarin zal worden besproken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Beoogd wordt het cijfermatige en bedrijfseconomische inzicht in een onderneming en de bedrijfsprocessen te vergroten en studenten vertrouwd te maken met de theorie van de ondernemingsfinanciering.

De leerdoelen (gekoppeld aan de eindtermen van de minor) zijn:

 • grondige kennis van en inzicht hebben in de ondernemingsfinanciering en de samenhang met andere deelgebieden binnen het domein van de bedrijfswetenschappen;

 • het ontwikkelen van een multidisciplinaire denkwijze met betrekking tot het eigen vakgebied en bedrijfswetenschappen;

 • het vergroten van het financieel-economisch inzicht in ondernemingen, vanuit zowel bancair als ondernemingsperspectief;

 • het verkrijgen van kennis en vaardigheden op financieel-economisch gebied, als voorbereiding op een toekomstige beroepsuitoefening.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Het ingevoerd zijn in de theorie van de ondernemingsfinanciering en in de wijze waarop deze theorie in de praktijk wordt toegepast.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. T.L.M. Verdoes en dr. R.P. Orij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorafgaand aan het hoorcollege dient de voorgeschreven studiestof te zijn doorgenomen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. T.L.M. Verdoes en dr. R.P. Orij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorafgaand aan de werkgroep dienen de voorgeschreven opgaven te zijn voorbereid.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen na afloop van de cyclus

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, zevende druk, ISBN 9780071314749

Werkboek:
Werkboek Corporate Finance 2013-2014 (beschikbaar via blackboard)

Overig:
Indien aanwezig: uitgereikte of op blackboard geplaatste artikelen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. R.P. Orij

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7758

 • E-mail: r.p.orij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl