Prospectus

nl en

History Text Seminar

Course
2013-2014

Toegangseisen

De student moet door de Opleiding zijn toegelaten tot deze cursus

Beschrijving

Op basis van de onderwerpen die aan bod zullen komen in het aan deze cursus gekoppelde History Seminar is een selectie gemaakt van academische, japanstalige teksten. Gedurende tien weken zullen studenten worden getraind in het leren analyseren en becommentariëren van deze teksten door middel van het ontwikkelen van vaardigheden in cursorisch lezen, het leren vinden en begrijpen van referentiematerialen anders dan de standaard woordenboeken, en het onder de knie krijgen van de vormen van discourse die binnen deze cluster relevant zijn.

Leerdoelen

De student zal worden getraind in het aanleren van vaardigheden in: – cursorisch lezen – discourse analysis – het vinden en omgaan met de relevante referentiematerialen – academisch commentaar leveren op de verkregen informatie – het leren vertalen van tekstbegrip op micro-niveau (zinnen) naar tekstbegrip op macro-niveau (argumentatiestructuren)

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus: 5 ects = 140 uur. – college-uren: 12 × 2 = 24 – voorbereiding teksten 12 × 6 uur = 72 uur – schrijven van webpostings: 24 uur – schrijven van een review paper: 20 uur

Toetsing

Participatie-element (aanwezigheid, actieve deelname, minimaal 7 van de 10 webpostings van minimaal zo’n 500 woorden): 50%
Review Paper (2.000 à 2.500 woorden), betreffende een analytische vergelijking met commentaar van twee teksten; een van de teksten is een door de student zelf gekozen, reeds in de cursus behandelde tekst, de ander een door de docent aangeleverde tweede tekst: 50%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Ja

Alle voor de cursus relevante materialen en informatie zullen op de BB-pagina van deze cursus te vinden zijn.

Literatuur

De titels (liefst als een lijst met punten) van bij de cursus te gebruiken handboeken en/of syllabi; waar deze aangeschaft moeten worden en in hoeverre deze literatuur vooraf bestudeerd moet worden.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Dit onderdeel moet (centraal) door de teamleider worden ingevuld!

Contact

“M.M.E Buijnsters” M.M.E.Buijnsters@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

deze cursus wordt alleen gevolgd in combinatie met het coresponderende Cluster Seminar Japanese History.