Prospectus

nl en

Language & Linguistics Seminar (FAT)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor dit vak is kennis van het Japans op licht gevorderd niveau vereist.

Beschrijving

In deze cursus zal een inleiding in de Japanse taalkunde worden gegeven waarbij een variëteit aan onderwerpen behandeld zal worden. We beginnen met het Japanse klanksysteem, de articulatie van de Japanse fonemen, en gaan daarna verder met woordvorming, zinsbouw en accent. Waar de behandeling van de Japanse grammatica in taalverwervingcolleges descriptief is (‘zo is het’) of prescriptief (‘zo hoort het’), is de taalkundige aanpak anders. We proberen de achterliggende principes te begrijpen die verklaren waarom de Japanse grammatica zo functioneert als ze doet. Soms zijn die achterliggende principes universeel en/of cognitief van aard, soms meer historisch.
In de colleges zal ook aandacht worden besteed aan taaldiversiteit binnen het Japans, zoals de verschillende beleefdheidsniveaus en verschillen die er bestaan tussen de spraak van mannen en vrouwen, en de sociale implicaties die dit heeft. Ook zal aandacht worden besteed aan regionale diversiteit: We zullen een aantal dialecten leren herkennen aan de hand van de kenmerken die deze dialecten typeren.

Leerdoelen

De cursus heeft als doel de studenten de volgende kennis en vaardigheden bij te brengen:
(1) Een basiskennis van de behandelde taalkundige onderwerpen en de terminologie die daarin gebruikt wordt.
(2) Het vermogen tot kritisch nadenken over vraagstukken die betrekking hebben op structuur en gebruik van het Japans, en het mondeling zowel als schriftelijk presenteren van standpunten en argumenten.
(3) Het vermogen om zelfstandig bepaalde aspecten van de geschreven en gesproken taal te analyseren door het werken aan korte opdrachten.

Rooster

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

  • aanwezigheid en participatie: 26 uur – leesstof college: 60 uur – tentamen voorbereiden en opdrachten: 18 uur – papers: 36 uur
    Totaal: 140 uur.

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:
participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname aan discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 30%
analytische opdrachten 20%
research werkstuk (2,000-2,500 woorden) 30%
schriftelijk tentamen 20%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Syllabus, samenvattingen, opdrachten, leesmateriaal, presentatieschemas, powerpoint slides, links etc.

Literatuur

  1. Yamaguchi, Toshiko, 2007. Japanese Linguistics – An Introduction, Continuum. ISBN: 0826487904 (Zal aanwezig zijn op mijn boekenplank in de bibliotheek.)
    2.Cipris, Zeljko & Hamano, Shoko, 2002. Making sense of Japanese grammar – A clear guide through common problems. University of Hawaií Press. ISBN: 0824825837 (Ik raad iederaan aan dit uitstekende boek aan te schaffen.)
    1. Bijkomend leesmateriaal zal aan het begin van de colleges worden opgegeven.

Aanmelden

via uSis en Blackboard

Contact

e.m.de.boer.2@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen