Prospectus

nl en

Methoden van klinische diagnostiek

Course
2013-2014

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Psychopathologie, Orthopedagogiek: theorieën en modellen en Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening wordt als bekend verondersteld.

Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren opdat zij deze kennis kunnen integreren met de aangedragen kennis in dit vak.

Beschrijving

Doel van het vak is het verschaffen van kennis en inzicht in het diagnostische proces, methoden en de middelen. Kennis over de individuele diagnostiek in de klinische praktijk, waarin aandacht wordt besteed aan het hypothesentoetsend diagnostisch model staat in dit vak centraal. Tevens worden diverse onderzoeksinstrumenten besproken die de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals het intellectuele functioneren, de neuropsychologische vaardigheden, het sociaal en emotioneel functioneren, het didactisch functioneren en contextueel functioneren (gezin en cultuur) in kaart kunnen brengen.

De volgende onderwerpen staan centraal in dit vak:

 • De stappen van het diagnostische proces;

 • De voornaamste theoretische kaders waarbinnen onderzoeksvragen/-hypothesen worden geplaatst;

 • Methoden en middelen van diagnostisch onderzoek en de achterliggende theoretische uitgangspunten;

 • Toepassing van het hypothesetoetsende model op casuïstiek;

 • Problematiek m.b.t. instrumentkeuze op basis van (onderzoeks)hypothesen;

 • Domeinen van onderzoek.

Leerdoelen

Student voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek als proces met een modelmatige aanpak, waarbij hypothesetoetsing een centrale plaats inneemt.
Eindtermen: 1.1 t/m 1.4; 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9; 3.1 t/m 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, twee werkgroepen (met verplichte aanwezigheid) en een digitale werkgroep op Blackboard. Deze digitale werkgroep wordt tussen de werkgroep bijeenkomsten door de studenten gemaakt.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) en open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties (het eindcijfer hiervoor is tevens het eindcijfer van het vak).

 • Take-home toetscasus (moet voldoende zijn).

 • Om het vak te behalen moeten het tentamen en de toetscasus voldoende zijn en moet men de twee werkgroepbijeenkomsten hebben gevolgd.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de toetscasus.

Literatuur

 • E.E.J. de Bruijn, Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K. & Van Aarle, E.J.M. (2003). De diagnostische cyclus, een praktijkleer. Leuven: Acco.

 • Kievit, T., e.a. (red.) (2008, zevende druk). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Utrecht: de Tijdstroom.

 • Online reader

 • Collegestof.

Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van de cursus is drs. F. Martin
tel: secretariaat Orthopedagogiek 071 527 4060