Prospectus

nl en

Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek

Course
2013-2014

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek: theorieën en modellen wordt bekend verondersteld. Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren.

Beschrijving

Aan de orde komen:

 • Noties over de therapeutische relatie;

 • Gedragsmodificatie en Cognitieve gedragstherapie;

 • Ethisch handelen en behandelen;

 • Hulpverleningsplanning;

 • Teambegeleiding;

 • Kind- en systeemgerichte interventies bij:

  • behandeling van internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek;
  • behandeling van problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking;
  • behandeling van leerproblematiek.

Hierbij komen (psycho)therapeutische benaderingen aan de orde en wordt o.a. aandacht geschonken aan individuele en groepsbehandeling, individuele- en systeembehandeling en teambegeleiding. Verder krijgt de notie en het belang van evidence-based behandelingen aandacht in de colleges, evenals evaluatie van behandeling.

Leerdoelen

Studenten hebben kennis en inzicht met betrekking tot evidence based vormen en methoden van behandeling binnen het orthopedagogisch werkveld. Zij zijn in staat om op adequate wijze de ernst en zwaarte van de problematiek in te schatten en kunnen aan de hand van een casus een hulpverleningsplan opstellen. Ze leren omgaan met een (cognitief) gedragstheoretische benadering en oefenen in een werkgroepsetting als team te werken aan de indicatiestelling en voorbereiding van de behandeling van een casus.
Daarnaast hebben zij kennis en inzicht in het werken met protocollen (eindtermen 1.1 t/m 1.3; 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Gedurende de zeven weken van de cursus zijn er in totaal veertien colleges van elk twee uur. Tijdens de hoorcolleges wordt een algemene inleiding gegeven over de onderwerpen die hierboven puntsgewijs zijn weergegeven en door middel van literatuurstudie vindt een verdere verdieping van de literatuur plaats. Studenten worden tijdens de colleges ingevoerd in de denkwijze van belangrijke representanten van bepaalde interventies, waarbij aanvullende informatie en commentaar worden geleverd. De colleges worden aangevuld met praktische voorbeelden, casuïstiek en videomateriaal.
De werkopdracht betreft het in werkgroepen voorbereiden en uitwerken van een handelingsplan. Verdere toelichting op de opdracht wordt gegeven via Blackboard en tijdens het eerste college.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof, het met succes uitwerken van de teamopdracht. De studiepunten worden pas toegekend wanneer voor zowel het tentamen als de opdracht een voldoende is behaald.

Blackboard

Hand-outs voor de colleges, informatie over de werkgroepopdracht zijn t.z.t. via Blackboard te ontsluiten.

Literatuur

 • Martin, G. & Pear, J. (2010). Behavior modification; What is it and how to do it? (International Edition, 9th edition). Boston: Pearson (isbn 13; 978-0-205-79317-4).

 • M. Taal & P. Snelling (meest recente druk). Interventies in het onderwijs: leerproblemen. Boom. Hoofdstuk 1-3.

 • Batshaw, M.L., Pellegrino, L., Roizen, N.J. (meest recente druk). Children with Disabilities. Baltimore: Paul Brookes Publications. H. IV 33 t/m 36 en 40 (boek wordt ook gebruikt bij Zorg voor mensen met functiebeperkingen).

 • Tijdens de cursus te verstrekken artikelen.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. M. van Geel
Spreekuur wordt bekend gemaakt tijdens het eerste college.