Prospectus

nl en

Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Zodra kinderen ter wereld komen wordt er ‘gemeten’. Meteen worden bijvoorbeeld de grootte en het gewicht van het kind gemeten als eerste indicator van zijn ontwikkeling. In de daarna volgende dagen en jaren wordt voortdurend gemeten en dit om zeer uiteenlopende redenen. Voorbeelden zijn: het volgen van de motorische -, talige – en sociale ontwikkeling; het bepalen van deficiënties in het leervermogen van kinderen; het meten van inzicht van leerlingen in de leerinhouden van een bepaald vak; het meten van schoolvorderingen. Verschillende meetinstrumenten worden gebruikt zoals screeningslijsten, intelligentietesten, schoolvorderingstesten, schoolexamens enz.

De ontwikkeling van meetinstrumenten gebeurt op systematische wijze. Een belangrijk aspect bij de ontwikkeling en het gebruik van meet- of onderzoeksinstrumenten is de kwaliteit ervan. Deze bepaalt immers of de beslissingen die we nemen op basis van de resultaten van de meting/het onderzoek terecht zijn.
Deze cursus laat zien welke factoren van belang zijn bij het bepalen van de kwaliteit van een assessment instrument en hoe assessment wordt gebruikt om de besluitvorming te verbeteren.

De cursus sluit aan bij het studieonderdeel Orthopedagogiek: theorieën en modellen en Leren en cognitie en is een voorbereiding op de cursus Methoden van klinische diagnostiek (bachelor specialisatie Orthopedagogiek) en Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen (bachelor specialisatie Onderwijsstudies).

Leerdoelen

Deze cursus beoogt dat de studenten inzicht verwerven in de volgende vraagstukken:
1. Achtergrond van assessment: Wat is assessment, soorten beslissingen die gemaakt kunnen worden met behulp van assessment, veronderstellingen van assessment, stappen in het meetproces, enz.
2. Betekenis van testscores
3. Betrouwbaarheid (reliability) in assessment
4. Validiteit (validity) in assessment
5. Item analyse
6. Het maken van assessment- en onderwijsbeslissingen
7. Assessment voor learning

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel: 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

De colleges bestaan uit een presentatie door de docent en werken in groepen tijdens de hoorcolleges. De presentatie door de docent heeft tot doel de studenten te introduceren in een thema, te ondersteunen in het schematiseren en overzicht te verwerven in de literatuur.

Toetsing

De studenten worden individueel, schriftelijk getoetst. De toets bestaat uit een combinatie van inzichtvragen (MC-vragen) en van toepassingsvragen (korte open vragen).
Studenten maken ook een individuele opdracht. Het resultaat dat behaald wordt voor de toets maakt 70% van het eindcijfer uit, het resultaat dat behaald wordt voor de individuele opdracht 30%.

Blackboard

Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

C.R. Reynolds en R. B. Livingston (2012). Mastering Modern Psychological Testing: Theory & Methods. ISBN nummer: 978-0-205-48350.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

De docent, Mw prof. dr. C.A. Espin heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.