Prospectus

nl en

BA eindwerkstuk Italiaanse taal en cultuur

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alvorens met het BA-werkstuk te beginnen, dient de student alle taalvaardigheidsvakken van het tweede jaar (t.w. Taalvaardigheid IIa, Taalvaardigheid IIb, Taalvaardigheid IIc en Taalvaardigheid IId) te hebben behaald.

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk sluit aan bij één van de specialismen van de Opleiding Italiaanse taal- en Letterkunde, te weten: de letterkunde van de Middeleeuwen en de Renaissance, moderne letterkunde, historische taalkunde en moderne taalkunde.
De student kiest (tijdig!) een onderwerp uit een van bovenstaande vakgebieden.

Ter voorkoming van studievertraging is het noodzakelijk in een vroeg stadium (dat wil zeggen voor aanvang van het 3e studiejaar) te komen tot vaststelling van het onderwerp van het BA-eindwerkstuk De keuze hiervan dient altijd vooraf te worden vastgelegd in overleg met de docent die het BA-eindwerkstuk begeleidt. Ter oriëntatie kan de student scripties raadplegen die ter inzage liggen op het secretariaat.

Bij problemen omtrent de keuze van een BA-eindwerkstuk, kan de student zich wenden tot de studiecoördinator.

Zie verder
Studietips
Facultaire regeling BA-werkstuk

Leerdoelen

Door het schrijven van de scriptie geeft de student er blijk van dat hij in staat is, met begeleiding van een docent, in correct Italiaans een wetenschappelijk betoog op te stellen op grond van een kritische bestudering van een onderwerp uit de Italiaanse taalkunde of letterkunde.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • In het eerste semester wordt ter voorbereiding op het schrijven van het BA-eindwerkstuk het scriptieseminar Interazione orale per scopi accademici/Stesura della tesi door dr. Claudio Di Felice gegeven.

  • Begeleide zelfstudie.

Toetsing

BA-eindwerkstukken worden gezamenlijk beoordeeld door de scriptiebegeleider en een tweede lezer.
Van het BA-eindwerkstuk dienen twee exemplaren te worden ingeleverd; één voor de docent en één voor het archief (op het secretariaat).

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • M. Cerruti – M. Cini, Introduzione elementare alla scrittura accademica. Roma-Bari, Laterza, 2009

  • M. Tarantino, Guida alla biblioteca di italianistica. Roma, Carocci, ultima edizione.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: E.M.T. Poolman

Opmerkingen

N.B. 1: De student dient een goede studieplanning te maken en, voor wat betreft de datum van inlevering van het BA-eindwerkstuk, rekening te houden met de onderwijsvrije perioden (zie Universitaire jaarindeling).
N.B. 2: Wordt de studie afgerond voor 1 september, maar valt de buluitreiking in september, dan kan inschrijving voor het nieuwe studiejaar achterwege blijven. De studiefinanciering vervalt dan per 1 september.
N.B. 3: De bachelorstudie kan pas worden afgerond als, naast alle andere verplichte studieonderdelen, ook het BA-eindwerkstuk is beoordeeld met een voldoende (6) of hoger.
De laatste inleverdatum van het BA-eindwerkstuk is eind juni.