Prospectus

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde vanaf 1900

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Deze werkgroep bouwt voort op de voorafgaande colleges Moderne Letterkunde. In deze werkgroep staat modernistische literatuur uit de 20e eeuw centraal. Daarbij wordt uitgegaan van een bredere opvatting van modernisme dan het door Fokkema en Ibsch gehanteerde periodeconcept voor de periode 1910-1940. In deze cursus zal óók de voorafgaande periode (±1890-1910) en de naoorlogse periode betrokken worden. Ook zal er veel aandacht voor poëzie zijn. Wekelijks worden enkele artikelen en studies over modernisme besproken. Daarnaast staat een primaire tekst centraal (een dichtbundel of een roman). Iedere student schrijft wekelijks een leesverslag over de te bespreken primaire en secundaire literatuur en per week houdt een van de studenten een presentatie. De cursus wordt besloten met een eindwerkstuk.

Leerdoelen

 • verdiepen van kennis en inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur in relatie tot de internationale literair- en cultuurhistorische context

 • voorbereiding op schrijven BA-scriptie

 • leren teksten te analyseren en te interpreteren

 • leren kritisch om te gaan met secundaire literatuur

 • leren om zowel mondeling als schriftelijk te presenteren op academisch niveau

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkgroep

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur
College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Leesverslagen en voorbereiden college: 13 × 4 uur = 52 uur
Onderzoek en nota: 62 uur

Toetsing

 • Wekelijks leesverslag over de te bespreken primaire en secundaire literatuur (10%)

 • Mondelinge presentatie (20%)

 • Eindwerkstuk (70%).
  Alle bijdragen moeten als voldoende worden beoordeeld. Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja.

Literatuur

De volledige literatuurlijst en het precieze programma worden bij aanvang van de cursus op blackboard bekend gemaakt.

Hieronder volgt een voorlopige selectie van secundaire literatuur:

 • J. Bel, ‘Modernisme in de Nederlandse literatuur’. In: J. Baetens e.a. (red.), Modernisme(n) in de Europese letterkunde 1910-1940. Leuven, 2003, p. 45-66.

 • Thomas Vaessens, Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Nijmegen, Vantilt, 2013.

 • M. Bradbury en J. McFarlane, Modernism 1890-1930. London, 1991.

 • D. Fokkema en E. Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam, 1984.

 • J. Goedegebuure, ‘Postmoderne modernisten en modernistische postmodernen’. In: Nederlandse letterkunde 6 (2001), p. 13-32. (ook op DBNL)

 • M. Goud, ‘Stil mozaïkspel zonder perspectieven’. Modernisme en wat eraan voorafging in Nederland’. In: J. Baetens e.a. (red.), Modernisme(n) in de Europese letterkunde. Een ander meervoud. Leuven, 2005, p. 35-48.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet toegankelijk voor a la carte-onderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Meer informatie bij dhr dr. M. Goud.