Prospectus

nl en

Didactiek van het Nederlands als tweede taal

Course
2013-2014

Toegangseisen

Afgeronde BA Dutch Studies, Nederlandse Taal en Cultuur of Taalwetenschap. Studenten met een andere vooropleiding kunnen contact opnemen met de docent.

Beschrijving

In het eerste semester verwerven studenten kennis en vaardigheden op het gebied van de didactiek van het Nederlands als tweede taal (NT2) op academisch niveau. In het tweede semester volgen de studenten stage bij verschillende taalverwervings- en taalvaardigheidsonderdelen van de opleiding Dutch Studies of het ATC. Zij geven daarbij ook zelf enkele keren les aan anderstaligen.

Onderwerpen
Tweede-taalonderwijsmethoden, didactische procedures bij taalonderwijs en literatuuronderwijs, theoretische en didactische achtergronden bij het onderwijs in de deelvaardigheden woordenschat, lezen, schrijven, spreken en luisteren, training in het overbrengen van de grammaticaregels van het Nederlands, het opstellen van toetsen en tentamens, analyse van de belangrijkste taalcursussen Nederlands voor anderstaligen op academisch niveau.

Leerdoelen

 • kennis verwerven van de theoretische en didactische achtergronden bij de verschillende onderdelen van het taalverwervingsonderwijs (spreken, luisteren, lezen, woordenschat, schrijven en grammatica).

 • kennis nemen van de gangbare tweedetaalonderwijsmethoden en van de didactische procedures in het literatuuronderwijs;

 • kennis verwerven van de leermiddelen op het gebied van het taalonderwijs en literatuuronderwijs waaronder ook digitale leermiddelen.

 • inzicht verwerven in de wijze waarop uitkomsten van tweedetaalverwervings-onderzoek in verschillende taalmethoden zijn terug te vinden, en het ontwikkelen van een kritische houding tegenover de didactische criteria die uitgangspunt zijn voor literatuur- en cultuuronderwijs.

 • de vaardigheid verwerven een les aan hoogopgeleide anderstaligen voor te bereiden, te geven en te evalueren.

 • vaardigheid ontwikkelen in het corrigeren van gesproken en geschreven Nederlands van anderstaligen, in het opstellen van toetsen en tentamens en in het beoordelen van de belangrijkste cursussen Nederlands voor anderstaligen.

Rooster eerste semester: dinsdag 13-15 uur tweede semester: wisselende dagen en tijden

Zie het rooster

Onderwijsvorm

eerste semester: Hoor-/werkcollege
tweede semester: Stage

Studielast

De totale studielast is 140 uur per semester
1e semester:

 • colleges: 28 uur

 • afsluitend schriftelijk tentamen (inclusief voorbereiding): 20 uur

 • wekelijkse collegevoorbereiding (bestuderen literatuur) en het maken van opdrachten: 92 uur (ongeveer 7 uur per week)

2e semester:

 • 4 plenaire bijeenkomsten: 6 uur

 • 12 weken stage inclusief voorbereiding zelf te geven lesonderdelen: 96 uur

 • schrijven stageverslag: 38 uur

Toetsing

Het eerste semester wordt afgesloten met een tentamen over de collegestof. De stage wordt afgesloten met een stageverslag. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers: tentamen (50%) en stageverslag (50%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en opdrachten.

Literatuur

 • Bossers, Bart, Folkert Kuiken & Anne Vermeer (red.). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum, 2010 (ISBN: 9789046902035).

 • Aanvullende literatuur wordt op het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: m.arends@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In overleg met de docent is het mogelijk alleen het theoriedeel (eerste semester) van dit college te volgen voor 5.0 EC. De stage en het daarbij behorende verslag vervallen in dat geval.