Prospectus

nl en

History of the Dutch Language - Linguistics II

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college bestuderen studenten hoe het Nederlands zich in de afgelopen duizend jaar ontwikkeld heeft. Er zijn grote verschillen tussen de grammatica van het Middelnederlands, het zeventiende-eeuws en het moderne Nederlands. Dat komt niet alleen door taalkundige, maar ook door politieke en literaire factoren. Aan de hand van tekstfragmenten uit de afgelopen eeuwen vanaf het Middelnederlands tot nu bestuderen de studenten de belangrijkste veranderingen van het Nederlands. Ook de positie van de Nederlandse taal in de maatschappij komt aan de orde; zo wordt er veel aandacht besteed aan de vorming van de standaardtaal, de status van dialecten en streektalen en het Nederlands in de eenentwintigste eeuw.

Leerdoelen

Doel van het college is het verwerven van kennis van de interne geschiedenis van het Nederlands (de ontwikkelingen in de taal zelf), in samenhang met de externe geschiedenis van het Nederlands (de ontwikkeling van de taal in de maatschappelijke context). Bij de interne geschiedenis hoort de kennismaking met primaire teksten uit de opeenvolgende taalfasen en de specifieke kenmerken daarvan. De externe geschiedenis wordt gezien in de context van de geschiedenis van Nederland in het algemeen; zij betreft bijvoorbeeld het streven naar een eenheidstaal door de nieuwe republiek in de 16de en 17de eeuw. Daarnaast maken studenten kennis met het begrippenapparaat van de historische taalkunde en leren ze welke plaats het Nederlands inneemt in de Indo-Europese taalfamilie.

Rooster

Zie het rooster (beschikbaar vanaf juni)

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege met wekelijkse huiswerkopdrachten

Studielast

De totale studielast is 140 uur

  • colleges: 28 uur

  • wekelijkse BlackBoardtoets inclusief voorbereiding: 24 uur

  • collegevoorbereiding (verplichte literatuur): 60 uur

  • tentamen (inclusief voorbereiding): 28 uur

Toetsing

Wekelijkse BlackBoardtoetsen. Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij het cijfer voor de Blackboardtoetsen voor 30% mee telt en het afsluitende tentamen voor 70%.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

  • Guy Janssens en Ann Marynissen, Het Nederlands vroeger en nu. Leuven/Voorburg: Acco, 2008 (derde, herziene uitgave) Aanvullende literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis Bij problemen en vragen kunnen studenten contact opnemen met het secretariaat: tel. 071 527 2233 of mail dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent: Drs. M. Arends

Opmerkingen

Doelgroep: studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor het oudere Nederlands.