Prospectus

nl en

Recente romans: globalisering en migratie.

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Het proces van globalisering leidt tot overspannen fantasieën, en soms tot al even overspannen pessimisme. De groei van het hyperkapitalisme, de toenemende culturele mobiliteit en de grenzeloze ‘connectedness’ via nieuwe media roepen vragen op over homogenisering en over differentiatie. Hoe vast staat je culturele identiteit als je Facebookt met een vriend in Marokko, Thais eet, en het Finse Angry Birds speelt op je Californische Ipad die in China is geproduceerd? Theoretici wijzen op het belang van ethiek in de nieuwe heterogene identiteiten en interculturele relaties die tot stand worden gebracht. De vraag in dit college is wat de roman hierin voor rol kan spelen? Kunnen literaire teksten een kritische blik werpen op globaliseringsdiscoursen, of zijn ze daar alleen een ‘ schaduw’ van, zoals Annesley stelt? Kan de roman ethische vragen over globalisering stellen?
Tijdens dit comparatieve college worden zes recente verschenen romans geanalyseerd. Na een inleidend college wordt iedere twee bijeenkomsten een recente Nederlandse roman besproken en in verband gebracht met een internationale roman. Zo wordt Arnon Grunbergs De man zonder ziekte in dialoog geplaatst met Dave Eggers’ A hologram for the king. Peter Terrin, De bewaker lezen we samen met Michel Houellebecqs Platforme, etc.
Centrale vragen: wordt er inderdaad een globaliseringsdiscours gebezigd of bekritiseerd in de romans (Annesley), representeren de teksten een ‘society of surveillance’? Hoe wordt de geglobaliseerde ruimte geschetst, en wat zijn daarvan de betekeniseffecten? En de relatie tot de culturele ander? Hoe functioneren natiestaten nog in deze narratieven? Welke functie krijgt literatuur/ kunst zelf toegeschreven in de romans? En ten slotte: wat levert het comparatieve perspectief ons op?

Leerdoelen

Je leert actuele theorie over globalisering en lezen en die toepassen op al even actuele romans, ook waar dat niet in de eerste plaats literatuurtheorie is. Je ontwikkelt de vaardigheid om comparatieve beschouwingen te schrijven over recente romans vanuit het perspectief van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en ethische vraagstukken als globaal kapitalisme en multi-culturaliteit.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC = 140 uur
College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Voorbereiding colleges: 13 × 4 uur = 52 uur
Onderzoek en eindwerkstuk: 62 uur.

Toetsing

Alle bijdragen aan het college, waaronder de participatie, de leesverslagen en de mondelinge presentatie tellen voor de helft mee voor het eindcijfer. Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

De volledige literatuurlijst wordt tijdens het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Meer informatie bij mw. prof. dr. Y. van Dijk