Prospectus

nl en

Seminar Visual Arts and Architecture 500-1800: Virtual exhibitions in the Lakenhal

Course
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Leiden was in de 17e eeuw de tweede stad van de Republiek. Des te opmerkelijker is het dat er nog nooit een overzichtstentoonstelling over het Leidse culturele leven uit die periode is gehouden. De doelstelling van deze werkgroep is om een virtuele tentoonstelling over de Leidse kunst uit de Gouden Eeuw tot stand te brengen. Studenten zullen kennismaken met wat er zoal komt kijken bij het organiseren van zo’n tentoonstelling, onder meer: het uitzoeken van geschikte objecten; het doen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot die objecten; het schrijven van een catalogus; het inrichten van de tentoonstelling en het maken van een audiotour. Zowel de beeldende kunst als toegepaste kunst en architectuur komen aan bod. Het eindproduct van de werkgroep – de virtuele tentoonstelling – zal tot stand komen in nauwe samenwerking met museum De Lakenhal dat op dit moment voorbereiding treft voor een expositie over dit onderwerp. De werkcolleges zullen worden afgewisseld met gastcolleges en bezoeken aan De Lakenhal, het RKD, een restauratiewerkplaats en het Instituut Collectie Nederland.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek kunnen verrichten: een beredeneerd oordeel over wetenschappelijke literatuur kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Inzicht hebben in historische en actuele discussies over het culturele klimaat in Leiden in de 17e eeuw.

 • Objecten kunnen traceren en selecteren voor eigen kunsthistorisch onderzoek.

 • Een deelprobleem met betrekking tot het culturele klimaat in Leiden in de 17e eeuw kunnen expliciteren en uitwerken in detail en daarbij een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van circa 20 minuten over de gekozen problematiek kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Beschikken over de voor computerondersteunde samenwerking noodzakelijke digitale vaardigheden.

 • Beschikken over de voor het ontwikkelen van en virtuele tentoonstelling noodzakelijke organisatorische vaardigheden.

 • Een gestructureerd betoog of catalogusteksten kunnen schrijven van circa 5000 woorden in omvang, exclusief noten en bibliografie, vanuit een relevante probleemstelling en met een goed voorbereide conclusies.

 • Kunnen samenwerken bij het ontwikkelen van een zo goed mogelijk gezamenlijk kunsthistorisch eindproduct.

Rooster

 • Donderdag 9-11 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

 • Bijdrage aan gezamenlijk te schrijven catalogus

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (280 uur)

16 uur: Deelname werkcolleges (2 uur p.w. x 8 weken)
16 uur: Voorbereiding werkcolleges
24 uur: Deelname aan excursies (4 × 6 uur; de excursies kunnen soms korter, maar soms ook langer uitvallen)
60 uur: Literatuurstudie en bronnenonderzoek
20 uur: Voorbereiding presentaties en andere opdrachten
72 uur: Inlezen / onderzoek en becommentariëren van werk van medestudenten
72 uur: Schrijven en corrigeren van catalogusteksten
—-
280 uur

Toetsing

 • Portfolio (30%): studenten stellen een portfolio samen met daarin de resultaten van de taken die moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van literatuur en het selecteren van relevante objecten

 • Mondelinge presentatie (10%): referaat (ondersteund met PowerPoint-presentatie) over het eigen onderzoek; deelname binnen de groep en tijdens de werkcolleges

 • Schriftelijke bijdrage aan de catalogus (60%): teksten ter grootte van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: Alleen een onvoldoende beoordeeld portfolio en/of catalogus-bijdrage kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de mondelinge presentatie kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd. Dit is aan de Examencommissie.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard en andere digitale hulpmiddelen: om informatie uit te wisselen, om commentaar te geven op elkaars werk en om een digitale tentoonstelling te bouwen.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. M.E.W. (Marion) Boers

Opmerkingen

N.v.t.