Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Arts: The Netherlands, a Nation of Sculpture and Sculptors?

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

In de Nederlandse kunstgeschiedenis heeft lange tijd de mening overheerst dat er tot in het einde van de negentiende eeuw nauwelijks sprake was van een eigen traditie op het terrein van de beeldhouwkunst. Sinds de Beeldenstorm en de Reformatie kon deze maar met moeite gedijen en alleen in tijden van grote bloei – de Gouden Eeuw – werd het hoogste Europese niveau behaald. Nederland ontbeerde lang een mecenaat – kerk en hof – dat essentieel is voor een bloeiende beeldhouwkunst en ook in de negentiende-eeuw kwam het standbeeld maar nauwelijks van de grond. De vraag is of deze opvatting inmiddels herzien kan worden? Doel van deze workshop is de stand van wetenschap te toetsen en te bezien of er zoiets bestaat als een ‘Nederlandse beeldhouwkunst’?

Leerdoelen

 • Teksten over belangrijke karakteristieken van de Nederlandse beeldhouwkunst door de eeuwen heen kunnen traceren en selecteren; analytisch kunnen lezen; en er een oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Beeldhouwkunst visueel kunnen analyseren, zowel individuele objecten als ook de overeenkomsten en verschillen tussen gegroepeerde objecten.

 • In zicht hebben in hoe beeldhouwwerk en (beeldhouw-)collecties tot stand komen en hoe deze toegankelijk werden en kunnen worden gemaakt voor specifieke doelgroepen.

 • Een deelprobleem op het aandachtsgebied van dit werkcollege kunnen expliciteren en gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een referaat van 15 minuten over de eigen onderzoeksbevindingen kunnen voorbereiden en presenteren, ondersteund door presentatiemiddelen zoals Powerpoint, en effectief kunnen reageren op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten.

 • Een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een compacte en weloverdachte probleemstelling.

 • Organisatorische vaardigheden en vaardigheden om samen te werken kunnen inzetten om te komen tot een zo goed mogelijk eindproduct.

Rooster

 • 5x op woensdag 13.00 – 17.00 uur (11/9, 25/9, 9/10, 6/11 en 20/11). Locatie: Museum Beelden Aan Zee (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege, gecombineerd met onderzoek in het museum.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 5 ects: 140 uur.

20 uur: Deelname colleges: 4 uur p.w. x 5 weken
10 uur: Overige contacturen
50 uur: Literatuuronderzoek en lezen (ca. 400 pagina’s / 8 pagina’s per uur)
60 uur: Schrijven paper (circa 3000 woorden)
—-
140 uur

Toetsing

 • Participatie (30%): mondelinge presentatie mbt het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie); voorbereiding colleges en opdrachten; actieve deelname aan de groepsdiscussies

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5
  regelafstand, excl noten en literatuur)

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten.
Herkansing: Alleen een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst.

Blackboard

Wordt geen gebruik van gemaakt.

Literatuur

Lezen ter voorbereiding:
Mirjam Beerman, Frans van Burkom, Frans Grijzenhout, Beeldengids Nederland, Rotterdam, 1994.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Prof. dr. J.B.J. (Jan) Teeuwisse

Opmerkingen

Maximum aantal deelnemers: 10 studenten.