Prospectus

nl en

First Year Seminar III: Writing and Presenting a Paper

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek en het presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten onderzoeken een onderwerp of kunstwerk naar keuze onder begeleiding van een docent. Alle relevante stappen in een onderzoek komen daarbij aan bod: het opzoeken van literatuur, het beheren van referenties, het schrijven van een onderzoeksopzet, het ordenen van materiaal, het presenteren in de vorm van een mondeling verslag en het schrijven van een wetenschappelijke tekst, inclusief literatuurlijst en notenapparaat.

Leerdoelen

 • Bedrevenheid in de onderzoek-, schrijf- en presentatievaardigheden die nodig zijn voor het wetenschappelijk onderzoeken van kunstwerken, architectuur en design.

 • Onder begeleiding een onderzoeksvraag kunnen formuleren over een specifiek kunstwerk of kunsthistorische kwestie.

 • Het kunnen uitvoeren van een beperkt literatuuronderzoek in relatie tot een onderzoeksvraag, dat wil zeggen de voor de vraagstelling relevante literatuur en andere bronnen weten te traceren.

 • Het mondeling kunnen presenteren van onderzoeksopzet en -uitwerking in een presentatie voor de werkgroep gedurende maximaal 10 minuten.

 • Het schriftelijk kunnen presenteren van onderzoeksopzet en -uitwerking in een paper van 2500 woorden, exclusief noten en literatuur.

 • Het toepassen van een wetenschappelijk verantwoorde kunsthistorische bron- en literatuurvermelding bij schriftelijke verslaglegging.

Rooster

VOLTIJD:

 • Maandag 9-11 uur, voorjaarssemester (concept)

DEELTIJD:

 • Maandag 19-21 uur, najaarssemester (concept)

Conceptrooster Deeltijd: semester 1, maandag 19-21 uur.
Conceptrooster Voltijd: semester 2, maandag 9-11 uur.

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling (OER).

Toetsing

 • Deeltoets 1 (25%): onderzoeksopzet, andere tussentijdse verslagen, en mondelinge presentatie (referaat).

 • Deeltoets 2 (75%): eindwerkstuk.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor deeltoets 2 is een cijfer lager dan 6.0 niet toegestaan.
Herkansing: alléén deeltoets 2 (het eindwerkstuk) kan éénmalig worden herkanst.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de werkcolleges wordt uitgebreid gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw Dr. M. (Marika) Keblusek (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.