Prospectus

nl en

Seminar BA3 Decorative Arts and Design/World Art Studies: The world as captured on walls

Course
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het accent ligt in dit werkcollege op Nederlandse interieurs en decoraties die zijn ontleend aan of geïnspireerd op niet-westerse culturen. Interieurs gaan niet alleen over stijlen, maar laten ook zien hoe mensen in Europa kennis namen van andere culturen. Dit uitte zich onder meer in wandbekleding zoals tapijten, schilderingen en behangpapier. Deze verhalende decors waren vaak afgeleid van reisverhalen of andere teksten. Vragen die in de werkgroep door eigen onderzoek onderzocht worden zijn: welke bronnen hebben als voorbeeld gediend voor de visualisering van culturen buiten Europa op de muren van interieurs? Wat was de betekenis van de visualisering in de context van de functie van interieurs en gebouwen? Was er een zuiver decoratieve betekenis, of ook een politieke? Hoe en in welke mate zijn verbeeldingen en afbeeldingen op wanden verweven met de architectuur en de interieurafwerking in andere ruimten van een gebouw?

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunnen werken aan een gericht onderzoek naar de geschiedenis van design en wooncultuur.

 • Bronnen en literatuur met betrekking tot het onderwerp van referaat en werkstuk kunnen selecteren en kritisch kunnen analyseren.

 • Een referaat van circa 20 minuten over de eigen onderzoeksbevindingen kunnen voorbereiden en presenteren, ondersteund door effectieve presentatiemiddelen (zoals PowerPoint) en op een wetenschappelijk niveau.

 • Adequaat kunnen reageren op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten.

 • Een gestructureerd wetenschappelijk betoog van circa 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie, kunnen schrijven over de gekozen casus, met goed voorbereide conclusies.

Rooster

 • Woensdag 17-19 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 10 ects: 280 uur.

20 uur: Deelname colleges: 2 uur p.w. x 10 weken
20 uur: Lezen voorbereidende literatuur (ca. 140 pagina’s / 7 pagina’s per uur) bij werkcollegesessies
08 uur: Dagexcursie
24 uur: Oriënterend literatuuronderzoek, verzamelen van artikelen en afbeeldingen
40 uur: Schrijven van onderzoeksvoorstel; voorbereiden referaat
98 uur: Literatuuronderzoek
70 uur: Schrijven van werkstuk (circa 5000 woorden excl. noten, literatuur en bijlagen)
—-
280 uur

Toetsing

 • Participatie tijdens college (10%): deelname aan de groepsdiscussies, voorbereiding op de werkcolleges

 • Tussentijdse opdrachten (10%)

 • Mondelinge presentatie (10%): referaat mbt het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie)

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur (=9-10 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur)

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten.
Herkansing: Alleen een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd. Dit is aan de Examencommissie.

Blackboard

Blackboard wordt in deze cursus gebruikt voor cursusinformatie, verwijzingen, berichten.

Literatuur

 • Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. M.H. (Marjan) Groot

of de gastdocent:

Dr. R. (Richard) Harmanni

Opmerkingen

NB: de cursus wordt alleen gegeven bij een groep van 10 studenten of meer. Dit zal vermoedelijk pas kort voor het begin van de cursus bekend zijn. Indien de groep kleiner is dan 10 studenten, kunnen studenten geen bezwaar maken tegen plaatsing in een andere BA3 werkgroep.