Prospectus

nl en

Lecture Course Visual Arts 1400-1800: Art and Culture in the Dutch Golden Age (17th Century)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In dit themacollege staat de Nederlandse kunst en cultuur van de Gouden Eeuw centraal, maar er zal ook aandacht worden besteed aan de periode die daaraan vooraf gaat. Het centrale thema zal zijn: de kunstenaar als ondernemer en de wijze waarop economische factoren invloed hebben uitgeoefend op stilistische ontwikkelingen in de beeldende kunst. Bovendien wordt aan de hand van chronologisch geordende onderwerpen en de literatuur die wordt bestudeerd de Nederlandse beeldende kunst vanaf circa 1400 tot en met de Gouden Eeuw in haar historische context en wetenschappelijke geplaatst. Tijdens de cursus wordt de artistieke ontwikkeling van Rembrandt behandeld, maar bijvoorbeeld ook de consequenties die de commercialisering van de kunstmarkt had op de plaats van kunst in het interieur alsook de discussies die worden gevoerd over de interpretatie van de Hollandse schilderkunst uit de Gouden eeuw. Een van de centrale uitgangspunten van de cursus is de kunst te analyseren in nauwe samenhang met de kunstmarkt in de vroeg-moderne tijd.

Leerdoelen

 • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiept inzicht in de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot en met de Gouden Eeuw en de beeldende kunsten in die periode.

 • In staat zijn om typerende objecten uit de bestudeerde periode te duiden naar vervaardiger, plaats van vervaardiging (Amsterdam, Haarlem, Leiden, etc.) en datering.

 • De belangrijkste kunstvormen in de behandelde periode (schilder- en tekenkunst, grafische kunsten) aan een kritisch en analytisch oordeel kunnen onderwerpen, met aandacht voor vorm, functie, inhoud, materiaal en techniek.

 • Kunstobjecten kunnen plaatsen in de historische en economische context waarin ze zijn ontstaan

 • In staat zijn tot het beoordelen van de kunst van de Gouden Eeuw met behulp van de artistieke en theoretische criteria die in de wetenschappelijke literatuur zijn geformuleerd.

 • Inzicht hebben in de verschillende benaderingswijzen van kunst en cultuur van de Gouden Eeuw.

Rooster

 • Maandag 13-15 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Bronnenonderzoek via internet

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 13 weken)
26 uur: Voorbereiding colleges
64 uur: Literatuurstudie (circa 320 pp à 5 pp per uur)
20 uur: Voorbereiding toetsen
04 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (40%) behelst een analyse van een primaire bron en het maken van een PowerPoint-presentatie over een deel van de tentamenstof, beide in de vorm van een take-home tentamen.

 • Deeltoets 2 (60%): afsluitend schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het aanbieden van het studiemateriaal, de PowerPoints van de colleges, een reader over de Nederlandse kunst van circa 1400-1950, links naar de artikelen met opdrachten en een proeftentamen.

Literatuur

 • M.E.W. Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2012.

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (14th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. [ISBN-13: 978-1-111-77115-7]

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (onderwijscoördinator)
Mw Dr. M.E.W. (Marion) Boers (docent)

Opmerkingen

N.v.t.