Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Arts 1400-1800: Prints and their Impact on the English and French Society

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Beschrijving

In het werkcollege doen we onderzoek naar de betekenis van prenten in de Franse en Engelse maatschappij tussen circa 1600-1740, met als invalshoeken: productie, verspreiding, receptie, gebruik en wisselwerking.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunnen werken met het prenthistorisch apparaat, teksten over een specifiek prenthistorisch onderwerp (in context) analytisch kunnen lezen, en er een beredeneerd oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Verantwoord omgaan met kostbaar materiaal uit de collecties van het Prentenkabinet en de zorg voor het materiaal ook kunnen uitdragen.

 • Inzicht hebben in de productie verspreiding, receptie en gebruik van de prentkunst van de zeventiende eeuw.

 • Overweg kunnen met de belangrijkste bronnen en literatuur over de prentkunst van de zeventiende eeuw.

 • Inzicht hebben in actuele (theoretische) benaderingen inzake de bestudering van de prentkunst.

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kunnen kiezen en dit kunnen motiveren.

 • Een relevante vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van circa 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

 • Maandag 11-13 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling (OER).

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

 • 26 uur: Deelname werkcollege bijeenkomsten (2 uur p.w. x 13 weken)

 • 16 uur: Voorbereiding referaat en maken presentatie (PowerPoint)

 • 98 uur: Uitwerken van opdrachten, onderzoek en schrijven eindwerkstuk
  —-
  140 uur

Toetsing

Toetsing wordt gedaan aan de hand van het samenstellen van een portfolio:

Voorbereiding

 • Inleiding

 • (10%) Technische beschrijving van 5 prenten uit de collectie, met de belangrijkste literatuur. Dit is een bijdrage aan de ontsluiting van de collecties en tevens een goede oefening voor een eventuele museumstage

 • (10%) Kort verslag van zoeken en vergelijken van databases met prenten

 • (10%) Literatuuropdracht(en) (samenvatting, discussie)

 • (10%) Iconografische opdracht

Hoofddeel

 • (40%) Beredeneerde catalogustekst van een prent naar keuze

Bijlagen

 • Uitgewerkte aantekeningen en samenvattingen

 • Alles wat je zelf interessant vindt om toe te voegen

Presentatie

 • (20%) Presentatie ondersteund met PowerPoint

Compensatie: het gewogen gemiddelde over alle onderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing per onvoldoende onderdeel. Voor het onderdeel Referaat zal indien nodig een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en samenvattingen. Ook maken we gebruik van het discussieforum.

Literatuur

De literatuur is bedoeld als achtergrond voor de colleges.

 • Timothy Clayton, The English Print, 1688-1802, Yale: University Press, 1997, pp. 3-181.

 • Carl Goldstein, Print Culture in Early Modern France: Abraham Bosse and the Purposes of Print, Cambridge: University Press, 2012.

Verdere benodigdheden: potlood, liniaal/centimeter en eventueel een loep

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Drs. N.L. (Nelke) Bartelings

Opmerkingen

N.v.t.