Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Arts: Modern Dutch Sculpture

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges en ten minste één werkcollege op Bachelor 2 niveau. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

De twintigste eeuw zit er op, de balans kan worden opgemaakt van een eeuw moderne Nederlandse beeldhouwkunst. In de werkcolleges zal worden ingegaan op haar geschiedenis, identiteit en bereik. Onderwerpen als opleiding, invloed, ambacht, marktwerking en maatschappelijke waardering zullen worden aangesneden. Enkele beeldhouwers zullen als gastspreker worden uitgenodigd.

Leerdoelen

 • Teksten over belangrijke karakteristieken van de Nederlandse beeldhouwkunst kunnen traceren en selecteren; analytisch kunnen lezen; en er een oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Beeldhouwkunst visueel kunnen analyseren, zowel individuele objecten als ook de overeenkomsten en verschillen tussen gegroepeerde objecten.

 • In zicht hebben in hoe beeldhouwwerk en (beeldhouw-)collecties tot stand komen en hoe deze toegankelijk werden en kunnen worden gemaakt voor specifieke doelgroepen.

 • Een deelprobleem op het aandachtsgebied van dit werkcollege kunnen expliciteren en gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een referaat van 15 minuten over de eigen onderzoeksbevindingen kunnen voorbereiden en presenteren, ondersteund door presentatiemiddelen zoals Powerpoint, en effectief kunnen reageren op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten.

 • Een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een compacte en weloverdachte probleemstelling.

 • Organisatorische vaardigheden en vaardigheden om samen te werken kunnen inzetten om te komen tot een zo goed mogelijk eindproduct.

Rooster

 • Vrijdag 13–15 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 5 ects: 140 uur.

24 uur: Deelname colleges: 2 uur p.w. x 12 weken
06 uur: Overige contacturen (museumbezoek)
40 uur: Literatuuronderzoek en lezen (ca. 240 pagina’s / 6 pagina’s per uur)
24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie
46 uur: Schrijven paper (ca. 3000 woorden)
—-
140 uur

Toetsing

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel voor het eigen onderzoek (10%)

 • Referaat en actieve deelname aan discussies (20%): referaat van circa 15 minuten m.b.t. het eindwerkstuk

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur)

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten.
Herkansing: Alleen een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

N.t.b.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Prof. dr. Prof. dr. J.B.J. (Jan) Teeuwisse

Opmerkingen

Maximum aantal deelnemers: 10 studenten.