Prospectus

nl en

Art History Studies I: Esthetics

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Gewenste kennis bij aanvang: de student heeft op academisch niveau globale kennis van en inzicht in de geschiedenis van de kunstproductie. De student is in staat tot het analyseren van bronnen en literatuur die kunnen worden gebruikt bij zelfstandig kunsthistorisch onderzoek, heeft ervaring met schriftelijke en visuele presentatietechnieken en beheerst de beginselen van wetenschappelijk referentiebeheer.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding op het hedendaagse denken over kunst. Het hedendaagse denken over kunst ligt ten grondslag aan de diverse benaderingen en methoden in de academische discipline kunstgeschiedenis. Het terrein van de esthetica is in onze eeuw steeds meer gaan samenvallen met dat van de filosofie van de kunst. Maar van oudsher heeft de esthetica zich veel meer met de schoonheid beziggehouden, en daaraan zijn veel van de criteria ontleend die bij de reflectie op de kunst worden ingezet. Mimesis, expressie, symbool en vorm zijn enkele van de elementen die bij het begrijpen van de processen van creatie en receptie n bij het begrijpen van het kunstwerk zelf essentieel zijn; verschillende filosofische stromingen gaan echter op geheel eigen wijze met die termen om. Sinds de filosoof Kant worden de terreinen van kunst en schoonheid aangewezen als vrijplaatsen die niet onderworpen zijn aan de instrumentele rede; hier is een structuur van zin/rationaliteit/doelmatigheid waarneembaar die haar fundament in zichzelf heeft.

Leerdoelen

  • Bekendheid met belangrijke begrippen uit de esthetische discussie van de 20ste en 21ste eeuw om zo theoretisch meer greep te krijgen op de activiteiten van de kunsthistoricus.

  • Kennis hebben van de concepten en theorievorming over de esthetica van kunstobjecten en teksten over de esthetische discussies met betrekking tot kunst analytisch kunnen lezen en er een beredeneerd oordeel over kunnen formuleren.

  • In staat zijn om concepten uit de esthetica te betrekken op de visuele analyse van kunstwerken.

  • De theorieën/denkbeelden van belangrijke denkers uit de geschiedenis van de Esthetica kunnen benoemen en analyseren.

Rooster

VOLTIJD:

  • woensdag 13-15 uur (concept)

DEELTIJD:

  • woensdag 19-21 uur.

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing

  • Deeltoets 1 (40%): schriftelijk tentamen halverwege de cursus, omvattende open vragen over de behandelde stof (handboek én collegestof) en een open vraag over een korte tekst die ter plekke wordt verstrekt

  • Deeltoets 2 (60%): meeneemtentamen (paper van maximaal 2000 woorden)

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, aankondigingen en toetsresultaten.

Literatuur

  • A. van den Braembussche, Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie. Bussum: Coutinho, 2007. Vierde herziene druk of latere druk. [ISBN 978 90 469 0009 3] Géén eerdere druk!

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.dr.ing. R. (Robert) Zwijnenberg

Opmerkingen

Onderwijs aan de voltijdstudenten wordt overdag en onderwijs aan deeltijdstudenten wordt in de avonduren gegeven.