Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Arts 1800-present: Artists in Paris 1900-1940

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

Deze werkgroep begint in 1900: de wereldtentoonstelling in Parijs trekt honderdduizenden bezoekers. Vorm, inhoud en functie van kunst lijken duidelijk maar er zijn barsten gekomen in de spiegel waar de bourgeois in kijkt: aarzelend wordt het werk van nieuwlichters als Impressionisten geaccepteerd in musea. Een jonge generatie, niet alleen franse, maar ook duitse, engelse, russische, italiaanse en nederlandse kunstenaars zoekt zijn weg in de mogelijkheden die stilering en abstractie biedt. In deze werkgroep wordt het probleem behandeld hoe een nieuwe generatie de oude niet opvolgt, maar er bij komt, ernaast komt te staan: als Picasso in 1900 in Parijs komt, leven Rodin, Monet, Renoir en Cézanne nog: jonge kunstenaars als Matisse, Brancusi, Braque zullen hun positie moeten bevechten.

Leerdoelen

 • Zijn weg kunnen vinden in bronnen en literatuur op het gebied van de beeldende kunst van het fin de siècle (Parijs rond 1900) en de decennia daarna.

 • De visuele karakteristieken van typerende ontwerpen uit de bestudeerde periode kunnen herkennen en benoemen, met inachtneming van de manier waarop jongere kunstenaars in hun werk gebruik maakten van het idioom van de oudere generatie.

 • Voor het onderwerp relevante teksten aan een kritische analyse kunnen onderwerpen.

 • In staat zijn tot het bestuderen en wetenschappelijk verantwoord beschrijven van de historische netwerken van kunstenaars en kunsthandelaren in de bestudeerde periode: weten welke de opleidingen waren die men als kunstenaar kon volgen; welke verbintenissen de kunstenaars onderling aangingen; en hoe de handel in avant-garde kunst daarbij een rol speelde.

 • Een zelf gekozen vraagstelling over een fenomeen in de Parijse kunstwereld in de jaren na 1900 gedetailleerd kunnen uitwerken.

 • Een visueel ondersteund referaat van circa 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Vanuit een compacte en overdachte probleemstelling een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie.

Rooster

 • Dinsdag 9-11 uur.

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 5 ects: 140 uur.

26 uur: Deelname werkcolleges: 2 uur p.w. x 13 weken
40 uur: Literatuuronderzoek en lezen (ca. 320 pagina’s / 8 pagina’s per uur)
24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie
50 uur: Schrijven paper (circa 3000 woorden)
—-
140 uur

Toetsing

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%)

 • Referaat en actieve deelname aan discussies (20%): referaat van circa 15 minuten m.b.t. het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie)

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur)

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de verschillende toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: Alleen een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor o.m. cursusinformatie en het ter beschikking stellen PowerPoints.

Literatuur

 • Christopher Green, Art in France 1900-1940. New Haven & London: Yale University Press, 2000.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Dr. J.L.L. (Louk) Tilanus

Opmerkingen

N.v.t.