Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Arts and Architecture: The Renaissance in Northern Europe

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges en ten minste één werkcollege op Bachelor 2 niveau. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

In de 16de eeuw ontstaat er in de architectuur een typisch noordelijke Renaissance, die weliswaar beïnvloed is door Italië, maar duidelijk ook specifieke kenmerken heeft. In het college bestuderen wij onder andere Cornelis Floris, Pieter Coecke van Aelst, Simon Stevin, Hans Vredeman de Vries en Wendel Dietterlin. Behalve aan de architectuur van Lieven de Key en Hendrick de Keyser in Amsterdam, Haarlem en Leiden, wordt aandacht besteed aan de zogenaamde Weserrenaissance in Duitsland. Wij volgen de trek van beroemde architecten(-families) vanuit de Zuidelijke Nederlanden, via de Republiek naar Oost-Friesland, Denemarken, Zweden en Polen. Aandacht krijgen het beeldhouwwerk op en aan de gebouwen, decoratieprogramma’s buiten en binnen, opschriften enzovoort. De ambities van opdrachtgevers en hun geleerde adviseurs worden onderzocht.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunnen werken met de belangrijkste bronnen en literatuur betreffende de Renaissance architectuur en stedenbouw in Noord Europa;

 • De visuele karakteristieken van typerende ontwerpen op het gebied van architectuur en stedenbouw in Noord Europa in de periode 1550-1650 kunnen benoemen;

 • Kunnen omgaan met en kunnen bestuderen van oorspronkelijke traktaten op het gebied van architectuur en stedenbouw in de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek;

 • De voor het onderwerp relevante teksten aan een kritische analyse kunnen onderwerpen.

 • Inzicht in actuele theoretische benaderingen met betrekking tot Noord Europese architectuur en stedenbouw.

 • Een zelf gekozen vraagstelling op dit gebied gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een door een PowerPoint-presentatie ondersteund referaat van circa 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereidencen presenteren en daarbij effectief op de vragen en opmerkingen van een referent, de docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Vanuit een compacte en overdachte probleemstelling een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie.

Rooster

 • Maandag 19-21 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 13 weken)
26 uur: Voorbereiding colleges (bestudering verplichte literatuur)
04 uur: Deeltoets (take home tentamen)
18 uur: Voorbereiding referaat
08 uur: Opstellen vraagstelling + bibliografie werkstuk
52 uur: Eerste versie werkstuk
06 uur: Verbetering en afronding werkstuk
—-
140 uur

Toetsing

 • Tusentijdse toets (10%): ‘take home’ opdracht

 • Voorbereiding werkstuk (10%): opstellen vraagstelling en bibliografie werkstuk

 • Referaat (20%): presentatie ondersteund met PowerPoint

 • Afsluitend werkstuk (60%) schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur)

Compensatie: het gemiddelde over de beide vier deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets, maar als herkansingsmogelijkheid voor het onderdeel Referaat zal indien nodig een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Er wordt in de cursus effectief gebruik gemaakt van Blackboard voor mededelingen, opgave literatuur, inleveren take home toets, uitslagen.

Literatuur

Per week wordt te bestuderen literatuur opgegeven. De keuze van de literatuur wordt door de docent bepaald op basis van de belangstelling die studenten binnen het thema van het werkcollege aan de dag leggen als ook lacunes die er in de bestaande kennis worden gesignaleerd.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. J.G. (Juliette) Roding

Opmerkingen

N.v.t.