Prospectus

nl en

Introduction to Painting, Sculpture, Printing and Drawing 1400-1800

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In een reeks colleges wordt ingegaan op de beeldende kunsten vanaf Cimabue tot en met Tiepolo, d.w.z. vanaf de late dertiende eeuw tot aan het einde van de achttiende eeuw. Het accent in deze colleges ligt op de schilderkunst en de beeldhouwkunst in de Nederlanden en in Italië, met bijzondere aandacht voor aspecten van stijl, iconografie en functie. In de beide laatste colleges wordt aan de hand van originele prenten tevens aandacht besteed aan enkele boegbeelden van de prentkunst.

Leerdoelen

  • De belangrijkste kunstwerken uit de periode van globaal 1300 tot 1800 kunnen herkennen en dateren en kunnen plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkelingen en de historische en culturele context waarin de kunstwerken functioneerden.

  • In staat zijn om aan de hand van een binnen het vakgebied beproefde methode (bijvoorbeeld de iconologische benadering) kunstwerken uit de genoemde periode te interpreteren.

  • Weten hoe technische en materiële aspecten van de kunstproductie in de vroegmoderne tijd (fresco en olieverf, beeldhouwtechnieken, materialen en technieken in de tekenkunst, grafische technieken, etc.) de verschijningsvorm van kunstwerken kunnen bepalen.

  • Een kritische instelling hebben ten aanzien van kunsthistorische literatuur over de behandelde periode.

Rooster

Woensdag 17-19 uur en vrijdag 13-15 uur in het tweede deel van het najaarssemester (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege (eenmalig)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
28 uur: Voorbereiding colleges
46 uur: Het maken van de schrijfopdrachten
34 uur: Voorbereiding tentamens
04 uur: Tentaminering
—-
140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (20%) met gesloten vragen (tussentoets, halverwege de cursus).

  • 2 schrijfopdrachten (30%).

  • Eindtoets (50%): schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (na het laatste college).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor de eindtoets moet minimaal een 5.0 worden behaald.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Wordt in ieder geval gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, te bestuderen literatuur per college, tentamenstof, PowerPoint-presentaties van de colleges) en mededelingen van docenten.

Literatuur

  • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (14th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. [ISBN-13: 978-1-111-77115-7] (Of een nieuwere editie voor zover die in de handel is gebracht.)

Studenten wordt dringend verzocht voorafgaand aan dat college de opgegeven literatuur te raadplegen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. E. (Edward) Grasman
Mw Drs. N.L. (Nelke) Bartelings

Opmerkingen

N.v.t.