Prospectus

nl en

Iconography

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de iconografie en iconologie, zoals die zijn ontwikkeld voor de westerse kunstgeschiedenis. Tijdens de eerste helft van de cursus worden termen en begrippen uit de iconografie behandeld en wordt een overzicht gegeven van thema’s uit de Bijbel en de klassieke oudheid die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldende kunst. Tijdens het tweede deel van de cursus wordt een aantal aspecten van de iconografie nader uitgediept aan de hand van thema’s als de beeldtraditie van Het Laatste Avondmaal, de context waarin De Nachtwacht van Rembrandt moet worden geplaatst, de manieren waarop de genreschilderkunst uit de 17e eeuw kan worden geïnterpreteerd en de betekenis van het decoratieve programma van het Paleis op de Dam.

Leerdoelen

 • Globaal bekend zijn met de methodieken van iconografie en iconologie aan de hand van kunstwerken uit verschillende periodes van de Westerse kunstgeschiedenis.

 • Het kunnen herkennen van de belangrijkste iconografische thema’s: Griekse mythen, Bijbelverhalen, profane thema’s.

 • Het instrumentarium beheersen om tot (pre-)iconografische duiding te komen (iconografische woordenboeken, online referentiemateriaal, e.d.).

 • Een kunstobject op wetenschappelijk verantwoorde wijze (pre-)iconografisch kunnen beschrijven en iconografische beeldtradities (diachronisch) kunnen analyseren.

 • Kennis hebben van uiteenlopende wetenschappelijke visies en methodes op het terrein van de iconografie aan de hand van enkele sleutelartikelen op dit gebied.

Rooster

 • Maandag 13-15 uur (concept)

Let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

24 uur: Deelname colleges: 2 uur p.w. x 12 weken
24 uur: Voorbereiding colleges
14 uur: Bestuderen van de artikelen voor de toets en het maken van de toets
18 uur: Maken van een iconografische beschrijving inclusief inlezen en schrijven werkstukje (take home-opdracht)
60 uur: Voorbereiden schriftelijke eindtoets over collegestof en het boek van Van Straten
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (30%), take home-opdracht: de iconografische beschrijving van een object.

 • Deeltoets 2 (30%): schriftelijk tentamen met gesloten vragen over twee artikelen.

 • Deeltoets 3 (40%): schriftelijk tentamen in de vorm van enkele essayvragen over de collegestof.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor deeltoets 3 is een cijfer lager dan 5.0 niet toegestaan.
Herkansing: alleen de derde deeltoets kan worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van het studiemateriaal. Het bevat:

 • de PowerPoint-presentaties van de colleges

 • links naar de artikelen

 • links naar handige internetsites

 • de opdrachten voor de ‘take-home toets’

 • een proeftentamen.

Literatuur

 • Roelof van Straten, Inleiding in de iconografie, Bussum: Veloren, 2007 (of een recentere druk).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (studiecoördinator)
Mw Dr. M.E.W. (Marion) Boers (docent)

Opmerkingen

N.v.t.