Prospectus

nl en

S&C Seminar: Law and Society

Course
2013-2014

Leerdoelen

1) vertrouwd te raken met enkele belangrijke onderwerpen, thema’s en theoretische inzichten binnen de rechtssociologie (toegespitst op Japan);
2) het ontwikkelen van het vermogen om zelfstandig relevante bronnen te lokaliseren en deze kritisch te analyseren.
3) het ontwikkelen van mondelinge- en schrijfvaardigheden.

Ingangseis

Geen.

Beschrijving

Recht en Samenleving van Japan

In de jaren na 1868 is er in Japan een op westerse leest geschoeid rechtssysteem ontwikkeld. De Japanse samenleving wordt sinds die tijd in juridische zin geordend d.m.v. regels die niet direct vanuit de Japanse maatschappij zelf zijn ontwikkeld. Deze bijzondere geschiedenis van het recht in Japan heeft nog altijd gevolgen voor de manieren waarop dit (westerse) recht functioneert in de (niet westerse) Japanse samenleving.
In deze cursus zal ingegaan worden op de achtergronden van de invoering van het westerse recht in Japan na 1868; het functioneren van verschillende soorten recht in de Japanse samenleving, en de baanbrekende (?) veranderingen die recentelijk zijn en worden doorgevoerd op het gebied van het recht.
Studenten zullen vertrouwd worden gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen d.m.v. discussies over belangrijke vraagstukken op rechtssociologisch gebied (toegespitst op Japan), in samenhang met de opbouw van algemene kennis over het functioneren van het recht in de Japanse samenleving. Daarnaast zullen schrijfvaardigheden worden ontwikkeld door het maken van een analytisch- en een research werkstuk, en mondelinge vaardigheden d.m.v. een presentatie.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Toetsing en opbouw colleges

  • participatie (incl. mondelinge presentatie) 30%

  • analytisch werkstuk 20%

  • research werkstuk 30%

  • schriftelijk tentamen 20%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Rooster

Zie collegerooster.

Opgave en contact

Voor studenten van de Universiteit Leiden via Blackboard:

Er zal van Blackboard gebruik worden gemaakt voor opgave van de wekelijks te lezen literatuur (via links, etc. – er zal dus geen gebruik worden gemaakt van een reader), en voor evt. additionele materialen en opdrachten.

Voor geïnteresseerden van buiten de Universiteit Leiden:
neem contact op met Dr. E.D. Herber (e.d.herber@hum.leidenuniv.nl)