Prospectus

nl en

Conversatie Turks 3

Course
2013-2014

Toelatingseisen

Conversatie Turks 2

Beschrijving

De cursus Conversatie Turks 3 maakt deel uit van een reeks van drie cursussen (Conversatie Turks 1-3) die de actieve taalbeheersing van het Turks trainen. Dit gebeurt op verschillende gebieden. De theoretische kennis van de Turkse grammatica wordt in de praktijk toegepast door het maken van grammaticale herhalingsoefeningen die zelfstandig voorbereid worden en tijdens college besproken worden. Daarnaast worden de luistervaardigheid en spreekvaardigheid getraind door het beluisteren (en bekijken) van audio(-visueel) materiaal, het gericht aanleren van Turkse spreektaalzinnen en oefenen van conversatievaardigheden in groepssituaties. Conversatie Turks 3 bouwt voort op de kennis en vaardigheden opgedaan in Conversatie Turks 1-2 en Grammatica Turks 3. Voor niet-Turkstaligen wordt de spreekvaardigheid geoefend op gevorderdenniveau. Voor Turkstaligen en studenten die het gesproken Turks beheersen als waren ze vrijwel native speakers wordt een apart college ‘discussietraining’ gegeven. De student leest ter voorbereiding Turkse teksten waarover in college gesproken wordt. Daarnaast wordt ingegaan op vertaalaspecten van deze teksten. Een gedetailleerd overzicht van de cursusinhoud zal bij aanvang van de cursus aan de studenten worden uitgereikt.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn verdieping van de kennis van de modern Turkse grammatica, praktische toepassing van deze kennis, en oefening spreek- en luistervaardigheid. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Turks 1-3, Teksten Turks 1-3, Conversatie Turks 1-3 en Osmaans 1-2 behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot: een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten. Hierbij worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid: Lezen
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B2

Vaardigheid: Schrijven
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Luisteren
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken interactie
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken productie
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B1

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent).

h3.

  • Het volgen van colleges: 52 uur

  • Bestuderen van de literatuur: 52 uur

  • Luisteroefeningen: 36 uur

Toetsing

Mondeling tentamen:

  • Deeltoets 1 na blok 1 in de toetsweek: 40% (woordenschat en oefeningen en conversatievaardigheden)

  • Deeltoets 2 aan het einde van het semester: 60% (woordenschat en oefeningen en conversatievaardigheden)

  • Herkansing: 100 %

Blackboard/webpagina

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het stellen van tussentijdse vragen aan docent .

Literatuur

Het te gebruiken materiaal wordt aangeboden op de Blackboardpagina van de cursus.

Aanmelden

uSis

Contact

Drs. M.E. Yildirim