Prospectus

nl en

Islamic Law

Course
2013-2014

Toegangseisen

Het maximum aantal deelnemers is 20, waarbij voorrang wordt gegeven aan hoofdvakstudenten Midden-Oostenstudies en Islamstudies.

Geen. Enige basiskennis van de islam is wenselijk.

Beschrijving

Wat is sharia? Zowel moslims als buitenstaanders geven sterk uiteenlopende betekenissen aan deze term. Dit college geeft een overzicht van deze sterk uiteenlopende opvattingen over “leven volgens Gods wil” zoals moslims die in de loop van bijna 1400 jaar in verspreide delen van de wereld hebben ontwikkeld. Leidraad in de analyse is dat ideeën over islamitisch recht steeds in een historische en maatschappelijke context begrepen dienen te worden. Normatieve opvattingen van gezaghebbende rechtsgeleerden, die zij hebben overgeleverd in de rechtsgeleerde boeken, vormen in hun diversiteit en dynamiek een uitgangspunt. Ook de dagelijkse praktijk van “gewone moslims” krijgt aandacht, evenals de plaats van islamitische rechtsnormen in de wetgeving en rechtspraak van moderne staten. De actualiteit van het onderwerp krijgt ook aandacht in de bespreking van de discussies die moslims tegenwoordig in het openbaar (bijvoorbeeld op internet) voeren over sharia, zowel in de islamitische wereld als daarbuiten, in het bijzonder in Europa.
Naast dit overzicht van historische ontwikkeling en actuele discussies gaan wij ook in op enkele deelgebieden van het islamitisch recht, zoals familie- en erfrecht, islamitisch financieren en strafrecht. De verhouding tot Nederlandse rechtsbeginselen en universele rechten van de mens komen hierbij ter sprake.
Tijdens de colleges komen verschillende academische benaderingswijzen in de studie naar het islamitisch recht aan de orde: historisch en antropologisch, politiek, islamologisch en rechtsvergelijkend. De mogelijkheden en beperkingen van deze verschillende perspectieven worden kritisch onderzocht, onder andere door een bespreking van de geschiedenis en sociologie van de Westerse wetenschapsbeoefening.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht verwerven in de historische ontwikkeling en de moderne verschijningsvormen van het islamitisch recht.

  • Kennisverwerving van enkele belangrijke deelgebieden, met name het islamitisch familierecht.

  • Inzicht verkrijgen in de veelheid van interpretaties van islamitisch recht en hun maatschappelijke context.

Rooster

rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege, waarbij aanwezigheid en actieve deelname vereist is. Afwezigheid (maximaal twee colleges) dienen studenten vooraf bij de docent te melden.

Studielast

Informatie volgt.

Toetsing

  • participatie (10%)

  • werkstuk (20%, dient minimaal voldoende te zijn)

  • schriftelijk tentamen (70%)

Bij onvoldoende participatie (o.a. referaat en actieve deelname) is uitsluiting van verdere deelname aan het college & tentamen mogelijk.

Literatuur

  • Hallaq, Wael B. (2009). An Introduction to Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Vikor, Knut S. (2005). Between God and the Sultan. A History of Islamic Law. London: Hurst & Company

Een syllabus met het programma per week met de te bestuderen collegestof wordt op het eerste college uitgedeeld. Aanvullende literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

León Buskens

Opmerkingen

Aansluiting/Uitbreiding

Dit college biedt een inleiding in het islamitisch recht en vormt een tweeluik met het Engelstalige vak “Sharia and National Law” van Buskens en Otto (22989230), waarin de verwerking van islamitische rechtsnormen in de rechtsstelsels van een aantal moslimse landen geanalyseerd wordt.

Daarnaast biedt de Leidse universiteit tal van andere colleges over islamitisch recht aan ter verdere verdieping in de Bachelorfase. Ook in de Masterfase heeft de Universiteit Leiden een breed aanbod van vakken met betrekking tot islamitisch recht.