Prospectus

nl en

Grammatica Arabisch 1

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

De systematische behandeling van het Modern Standaardarabisch vindt plaats gedurende het eerste en tweede semester van het eerste studiejaar. In het eerste semester wordt in blok 1 het vak Grammatica Arabisch 1 gegeven, in blok 2 volgt Grammatica Arabisch 2, en dit traject wordt in het tweede semester afgesloten met Grammatica Arabisch 3.
Doel van dit traject is het verwerven van een grondige kennis van en vooral een diepgaand inzicht in de werking van de Arabische grammatica. Uitgaande van de structuur van het Arabisch wordt nagegaan hoe grammaticale eenheden worden gevormd waaruit enkelvoudige en samengestelde zinnen zijn opgebouwd. Daarbij is de aandacht vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een complete en correcte analyse van het geschreven en het gesproken Arabisch. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: klankleer, schriftleer, woordvorming, de structuur van naamwoordgroepen en bepalingen, werkwoordsvormen en elementaire zinsbouw, verschillende vormen van bijzinnen.
Grammatica Arabisch 1 vormt een voorbereiding op de colleges Grammatica Arabisch 2 (1e semester, blok 2) & Grammatica Arabisch 3, Teksten Arabisch 1 & 2 en Conversatie Arabisch 1 (2e semester).

Leerdoelen

  • De belangrijkste doelstellingen van de cursus zijn het verwerven van parate kennis van de vormleer (morfologie) van het Modern Standaardarabisch, een goede beheersing van de klankleer (fonologie), met nadruk op de verbuiging van het naamwoord en vervoeging van het werkwoord en eenvoudige zinsbouw (syntaxis) van het MSA.

  • het opbouwen van een basiswoordenschat.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat per week uit een hoorcollege, twee werkcolleges en een college in het talenlab. Tijdens het hoorcollege wordt de stof klassikaal behandeld. De hoorcolleges dienen voorbereid te worden. Tijdens de werkcolleges wordt dieper ingegaan op de stof die op het hoorcollege is behandeld, het gemaakte huiswerk besproken en met aanvullend materiaal geoefend. Voor aanvang van de werkcolleges dient het huiswerk ingeleverd te zijn (zie ‘Toetsing’). De docenten van de werkcolleges gaan er vanuit dat de stof die eerder in het hoorcollege is behandeld, bekend is bij de studenten. Dit geldt ook voor de woordenschat die behoort tot de stof van de betreffende week. Tijdens de colleges in het talenlab krijgen de studenten de gelegenheid de klankleer en het schrift te oefenen en hun kennis hiervan te verfijnen.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges en de talenlab-colleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden. Het voorbereiden en bijwonen van de hoorcolleges wordt ten zeerste aangeraden. Collegestof wordt niet herhaald.

Studielast

Totale studielast: 140 uur.
College-uren: 56 uur.
Tentamen: 2 uur.
Voorbereiding colleges en tentamens: 82 uur.

Toetsing

De hoor- en werkcolleges worden gezamenlijk getoetst door middel van een schriftelijk tentamen (90% van het eindcijfer). Daarnaast tellen de beoordelingen van alle wekelijks in te leveren schriftelijke opdrachten voor 10% van het eindcijfer. Deelname aan de tentamens is alleen mogelijk als alle aan de toets voorafgaande schriftelijke opdrachten zijn ingeleverd. Het hertentamen vindt plaats na blok 2.
Het huiswerk bestaat uit wekelijks in te leveren schriftelijke opdrachten uit het lesboek. De opdrachten dienen uiterlijk om 18:00u op de dag voor het college bij de betreffende docent ingeleverd te zijn. Studenten moeten dit huiswerk iedere week op tijd inleveren. Indien een student niet in staat is het huiswerk op tijd in te leveren, mag hij het huiswerk tot een week later vòòr 11:00u inleveren. Zo behoudt hij het recht het tentamen te maken, maar verliest wel de punten voor het 10%-gedeelte van het eindcijfer. Huiswerk dat te laat wordt ingeleverd wordt niet meer nagekeken. Modelantwoorden, waarmee het huiswerk nog eens bestudeerd kan worden, worden na het werkcollege op Blackboard beschikbaar gesteld.

Blackboard

Ja, via: Blackboard.

Literatuur

  • F. Abu-Chacra, Arabic: an essential grammar (Routledge 2007).

  • W. Stoetzer, Arabische grammatica in schema’s en regels (Bussum 1997).

  • H. Wehr, A dictionary of modern written Arabic (Edited by J. Milton Cowan. Fourth edition. Ithaca, N.Y. 1994) [pocketeditie].

  • K. Brustad, M. Al-Batal & A. Al-Tonsi, Alif Baa: Introduction to Arabic letters and sounds (3rd edition. Georgetown University Press 2010).

  • Een woordenlijst wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

J. Bruning MA.
drs. R.E. Kon.

Opmerkingen

Academische integriteit
Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat en academische integriteit
Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student een van de docenten te benaderen.