Prospectus

nl en

Comunidad y política en la ficción latinoamericana II

Course
2013-2014

Let op: dit college zal één week later beginnen dan de overige colleges: in week 7. Studenten worden geacht het leesmateriaal voor het eerste college te hebben gelezen voor aanvang van de eerste les. Het materiaal is te vinden op Blackboard.

Toegangseisen

Taalvaardigheid Spaans module 3B en Latijns-Amerika in Woord en Beeld.

Beschrijving

Dit vak behandelt de relatie tussen de cultuur – vooraal literatuur en film – en de politiek en de gemeenschap in Spaans Amerika. Een georganiseerde gemeenschap is niet allen gebaseerd op expliciete regels maar ook diep verankerd in een systeem van zegbare en onzegbare, zichtbare en onzichtbare dingen. Elke willekeurige maatschappelijke orde sluit of verberg (bewust of onbewust) sommige levensmanifestaties uit om een soort hiërarchische uniformiteit te garaderen. Nationale identiteiten bijvoorbeeld bestaan uit abstracte constructies die op basis van ruimte worden opgesteld en die sterke symbolen (beelden, verhalen of stereotypen) nodig hebben om te bestaan. Het gaat als het ware om het zintuiglijke fundament van een samenleving. Het doel van het vak is de teksten te leren lezen precies daar waar een breuk ontstaat met de alledaagse zintuiglijke orde. De cursus onderzoekt, met andere worden, de interventiemodaliteiten van literatuur en film in de maatschappelijke en politieke werkelijkheid.

Leerdoelen

  • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses in de vorm van referaat en werkstuk

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Leesstrategieën verder ontwikkelen

  • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap aan de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

  • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsing

  • Tussentoets (30%)

  • Eindtentamen (70%)

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de twee tentamens. Studenten kunnen de onderdelen waarvoor zij niet geslaagd zijn, herkansen.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak en de literatuur.

Literatuur

Nader bekend te maken.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem uSis. Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. G. Inzaurralde, tel.nr. 071-5272214.