Prospectus

nl en

Spaans module 3b

Course
2013-2014

Let op: dit college loopt in blok 2 van week 44 t/m week 50 en in blok 4 van week 14 t/m week 20.

Toegangseisen

Spaans Module 3A
Studenten die niet zijn geslaagd voor Spaans Module 3A worden niet tot de tentamens van Module 3B toegelaten.

Beschrijving

De cursus is gericht op het ontwikkelen van de taalvaardigheid op gevorderd niveau (B1-B2). Naast het trainen van de verschillende vaardigheden, is de cursus erop gericht de student dieper inzicht te verschaffen in de opbouw van geschreven teksten van verschillende aard. Veel aandacht zal worden besteed aan het oefenen in het aanbrengen van structuur in geschreven teksten, aan de selectie van de verschillende grammaticale opties en aan de keuze van het lexicon.
Het onderwijs in de schriftelijke taalvaardigheid wordt ondersteund door een practicumeis bestaande uit een aantal opdrachten die erop gericht zijn de leesvaardigheid en de schrijfvaardigheid te verhogen zodat de student een werkstuk kan schrijven. Sommige opdrachten worden tijdens de colleges gemaakt. Bij alle opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van het geschreven stuk meegewogen. De mondelinge taalvaardigheid wordt geofend in de vorm van een mondeling verslag van kleine opdrachten die thuis moeten worden voorbereid, discussies tijdens de werkcolleges en een presentatie.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren B1-B2, lezen B1-Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding:
luisteren B1-B2,
lezen B1-B2,
spreken B1,
schrijven B1-B2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstudie

Toetsing

  • (twee) schriftelijke toetsen (35% per toets)

  • (één) mondelinge toets (30%)

Berekening eindcijfer:
Deeltoets schriftelijk 1: 35%
Deeltoets schriftelijk 2: 35%
Deeltoets mondeling, presentatie: 30%
De cijfers van de deeltoetsen zijn geldig in het semester waarin ze zijn toegekend en het daarop aansluitende semester. De afronding van het eindcijfer vindt plaats na de toepassing van deze rekenregel.

Herkansing:
De herkansing van Spaans M3A en M3B zullen aan het einde van het semester plaats vinden: januari 2014. Herkansers leggen zowel de schriftelijke als de mondelinge toetsen af en alleen de laatste cijfers voor schriftelijk en mondeling tellen mee.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

  • J.F. García Santos. Sintaxis del Español, curso de perfeccionamiento. Santillana/Universidad de Salamanca. Madrid, 1993. ISBN: 84-294-3495-X.

  • E. Tschirner, V. Ivanova. Contexto Woordenschat met oefeningen Spaans. Intertaal, ISBN 978-94-6030-0196.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. A.I. Churampi Ramírez, tel: 071 527 2064

Opmerkingen

-