Prospectus

nl en

Spanish module 5

Course
2013-2014

Let op: dit college begint in blok 2 in week 44 en in blok 4 in week 14

Toegangseisen

Spaans Module 4.

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen LAS is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de samenleving uit te oefenen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica heeft hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

De cursus beoogt de studenten te leren zelfstandig Spaanse teksten te redigeren. Daarnaast worden de overeenkomsten tussen de journalistieke genres behandeld en, via een gevarieerd aanbod van teksten zal de student kennis worden bijgebracht over de taalgebruik van het Spaans in specifieke gebruikssferen.

Bij het maken van opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van de geschreven tekst meegewogen. Meer details over deze opdrachten zijn te vinden in de syllabus van module 5. De mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in de vorm discussie tijdens de cursus en een presentatie aan de hand van een artikel, waarvoor zelfstandig achtergrondinformatie moet worden opgezocht een het onderwerp van het artikel in een context moet worden geplaatst.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: Luisteren, lezen, spreken en schrijven: B2-C1.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 140 uur
Uren die aan het volgen van college worden besteed: 7 uur per week gedurende blok 2 van het 1e semester en blok 4 van het 2e semester.

Toetsing

Berekening eindcijfer:
Deeltoets schriftelijk 1: 40% eindcijfer
Deeltoets schriftelijk 2: 40% eindcijfer
Deeltoets mondeling: 20% eindcijfer

Latijns Amerika
Studenten, die module 5 in Latijns Amerika hebben gevolgd, hebben geen deeltoetsen, zij doen alleen een schriftelijk en een mondeling tentamen.

Het eindcijfer voor module 5 wordt als volgt bepaald: mondeling 20% en schriftelijk 80%.
De afronding vindt plaats na berekening van het eindcijfer.

Compensatie
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Geldigheid cijfers
De cijfers van de deeltoetsen / tentamens zijn geldig in het semester waarin zij zijn toegekend en het daarop aansluitende semester

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, specificatie van normen en over aanwezigheidsplicht, planning deeltoetsen en herkansingen. http://www.blackboard.leidenuniv.nl/webapps/portal/frameset.jsp

Literatuur

  • J.F. García Santos. Sintaxis del Español, curso de perfeccionamiento. Santillana/Unversidad de Salamanca. Madrid, 1993. ISBN: 84-294-3495-X.

  • Gabriel García Márquez. Por la libre, obra periodística 4 (1974-1995). Ed. Mondadori. Barcelona 1999. ISBN: 84-397-0188-8.
    ­* Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs voor de module 4 moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

nvt

Contact Drs. M.P. van der Velden-Rodríguez, tel: 071-527 2055.

Opmerkingen Op BlackBoard wordt het programma een week voor de aanvang van de colleges gepubliceerd. Daarin staat ook vermeld wat de eerste collegeweek moet worden voorbereid. Studenten dienen het eerste college te beschikken over de syllabus en de verplichte literatuur. Gemiste colleges dienen door zelfstudie te worden gecompenseerd.