Prospectus

nl en

Spanish module 4

Course
2013-2014

Toegangseisen

Spaans Module 3B

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen LAS is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de samenleving uit te oefenen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica heeft hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Dit vak is de voortzetting en intensivering van module 3. Naast het trainen van de verschillende vaardigheden, is de cursus er op gericht de student dieper inzicht te verschaffen in de opbouw van geschreven teksten van verschillende aard.

De cursus beoogt de studenten te leren zelfstandig Spaanse teksten te redigeren. Het onderwijs is er vooral op gericht de student te leren argumenteren op basis van een concrete stelling. Het onderwijs in de schriftelijke taalvaardigheid is er op gericht om de schrijfvaardigheid en de leesvaardigheid te vergroten. Bij het maken van opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van het geschreven stuk meegewogen. Meer details zijn te vinden in de syllabus van module 4. Mondelinge taalvaardigheid, grammatica en schriftelijke taalvaardigheid worden in een gecombineerd college gegeven.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: Luisteren, lezen, spreken en schrijven: B2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 140 uur.
Uren die aan het volgen van college worden besteed: 8 uur per week gedurende blok 1 van het 1e semester of blok 3 van het 2e semester.

Toetsing

Berekening eindcijfer:
Deeltoets schriftelijk 1 : 35% eindcijfer
Deeltoets schriftelijk 2 : 35% eindcijfer
Deeltoets mondeling : 30% eindcijfer

Het eindcijfer voor module 4 wordt als volgt bepaald: mondeling 30% en schriftelijk 70%.
De afronding vindt plaats na berekening van het eindcijfer.

Compensatie
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Geldigheid cijfers
De cijfers van de deeltoetsen zijn geldig in het semester waarin zij zijn toegekend en het daarop aansluitende semester.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, specificatie van normen en over aanwezigheidsplicht, planning deeltoetsen en herkansingen. http://www.blackboard.leidenuniv.nl/webapps/portal/frameset.jsp

Literatuur

­* J.F. García Santos. Sintaxis del Español, curso de perfeccionamiento. Santillana/Unversidad de Salamanca. Madrid, 1993. ISBN: 84-294-3495-X.
­* Gabriel García Márquez. Por la libre, obra periodística 4 (1974-1995). Ed. Mondadori. Barcelona 1999. ISBN: 84-397-0188-8.
­* Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs voor de module 4 moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

nvt

Contact

Drs. M.P. van der Velden-Rodríguez
tel: 071-527 2055

Opmerkingen

Op BlackBoard wordt het programma een week voor de aanvang van de colleges gepubliceerd. Daarin staat ook vermeld wat de eerste collegeweek moet worden voorbereid. Studenten dienen het eerste college te beschikken over de syllabus en de verplichte literatuur. Gemiste colleges dienen door zelfstudie te worden gecompenseerd.