Prospectus

nl en

Modern Hebreeuws 4

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 3 (5551OMH3W). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Modern Hebreeuws 3 (5551OMH3W).

Beschrijving

Leesvaardigheid (deel A): voortzetting van de oefening in leesvaardigheid aan de hand van journalistieke en literaire teksten. Conversatie (deel B): oefening in actieve taalbeheersing. Zowel onderdeel A, als B is de voertaal Hebreeuws.

Leerdoelen

Dit college beoogt de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid): – Luisteren: B1, Lezen: C1, Gesproken Interactie: B1 Gesproken Productie: B1, Schrijven B1.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 52 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 59 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • onderdeel A (leesvaardigheid): opdrachten en tussentoets = 33%, schriftelijk tentamen over gelezen teksten plus een onbekend fragment = 33%

  • onderdeel B (conversatie): mondeling tentamen = 34%

Herkansing in overleg.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker Telefoon: 071-527 4168.

Opmerkingen

-