Prospectus

nl en

BA eindwerkstuk Franse taal en cultuur (onderzoek en uitwerking)

Course
2013-2014

Beschrijving

BA-eindwerkstukken worden geschreven in overleg met een begeleider van de opleiding Frans op het gebied van de Franse taalkunde of letterkunde, met dien verstande dat de student zich in het desbetreffende vakgebied heeft bekwaamd door het volgen van een aantal séminaires.

Leerdoelen

Door het schrijven van de scriptie geeft de student er blijk van dat hij in staat is, met begeleiding van een docent, in correct Frans een wetenschappelijk betoog op te stellen op grond van een kritische bestudering van een onderwerp uit de Franse taalkunde of letterkunde. Het BA-eindwerkstuk wordt zowel door de begeleidende docent als door een meelezer beoordeeld.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie.

Toetsing

Werkstuk

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Aanmelden

Neem contact op met een docent.

Contact

Diverse docenten.

Opmerkingen

Ter voorkoming van studievertraging is het noodzakelijk in een vroeg stadium (dat wil zeggen eind 2e of begin 3e jaar) te komen tot vaststelling van het onderwerp van de scriptie. De keuze hiervan dient altijd vooraf te worden vastgelegd in overleg met de docent die het BA-eindwerkstuk begeleidt. Ter oriëntatie kan de student scripties kunnen raadplegen die ter inzage liggen op het secretariaat.

Bij problemen omtrent de keuze van een scriptie-onderwerp, kan de student zich wenden tot de studiecoördinator.

Zie verder
Studietips
Facultaire regeling BA-werkstuk