Prospectus

nl en

Case Study Market Regulation

Course
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Het vak heeft als doel om u zelfstandig (dat wil zeggen in kleine groepjes en onder intensieve begeleiding van de docenten) toepassing van economische instrumenten op een bepaald terrein te laten analyseren. U kiest een onderwerp op het terrein van marktwerkingsvraagstukken. In 2013-2014 staat centraal dat studenten een actueel en/of maatschappelijk beleidsthema op een Nederlandse markt naar keuze mogen analyseren. Groepjes studenten kiezen een opdracht die schriftelijk moet worden uitgewerkt aan de hand van verplichte literatuur. Deze papers dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door de docenten en medestudenten.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak is onderdeel van de afstudeerrichting Recht en Economie en van de minor Economie en Beleid en traint de student in het zelfstandig analyseren van sociaal-economische vraagstukken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 1. U heeft inzicht in een belangrijk (actueel) maatschappelijk vraagstuk op sociaal-economisch terrein.
 2. U heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van sociaal-economische informatie, zowel in papieren als in digitale versies.
 3. U heeft een zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk maatschappelijk vraagstuk op het terrein van marktwerkingsvraagstukken.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar

 • Aantal uur: voor dit seminar zijn 7 bijeenkomsten van 3 uur gereserveerd.

 • Namen docenten: J. Been MSc en J.L.J. Pronk MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Op basis van door de docenten aangeleverde documentatie (artikelen, onderzoeksrapporten en zo meer) en eigen onderzoek schrijven studenten een paper over een sociaal-economisch onderwerp. Zij werken daartoe samen in groepen van twee of drie personen. De papers hebben een omvang van 4.000 tot 5.000 woorden en voldoen aan academische eisen (opbouw, argumentatie, bronverwijzing e.d.). Studenten geven (mondeling en schriftelijk) commentaar op het werk van andere groepjes. Ten slotte presenteren studenten hun inzichten, waarna discussie over paper en presentatie volgt.
  Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie Onderwijs- en Examenregeling). Beide elementen worden in de beoordeling betrokken.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijke papers, (co-)referaten en mondelinge presentaties van de onderzoeksresultaten. Net als het vak bestaat ook de toetsvorm uit diverse onderdelen: de precieze weging in het eindcijfer wordt duidelijk aangegeven in de richting van studenten (in het werkboek).

Inleverprocedures
Per e-mail, aan de docenten; informatie terzake is opgenomen in het werkboek (te raadplegen via Blackboard).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen is behandeld tijdens het seminar en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De (basis)literatuur die nodig is zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunnen studenten literatuur downloaden; soms is een link aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om ook de meest recente actualiteit in de analyse van het economische beleidsterrein te kunnen betrekken, zullen enkele internetsites worden voorgeselecteerd.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: J.L.J. Pronk MSc

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer a2.63

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: j.l.j.pronk@law.leidenuniv.nl

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de afdeling Economie of via een e-mail naar de docenten.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op! Dit vak bevat een practicum. Verplichte aanwezigheid (zie de Onderwijs- en Examenregeling). De onderwijsvorm brengt verplichte aanwezigheid van de bijeenkomsten met zich mee: wie niet aanwezig is, kan zijn of haar onderzoek niet presenteren, en krijgt geen beoordeling. Voor Marktwerkingsvraagstukken is actieve deelname aan het seminar een vereiste. Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.