Prospectus

nl en

History of the European Law of Obligations

Course
2012-2013

Toegangseisen

 • Romeins recht

 • Verbintenissenrecht

 • Geschiedenis van het Europese privaatrecht

Beschrijving

Deze cursus is complementair aan het vak Geschiedenis van het Europese privaatrecht. Waar het laatste vak zich voornamelijk richt op het goederenrecht, behandelt dit vak de ontwikkeling van het verbintenissenrecht. De cursus valt in twee – samenhangende – delen uiteen. Het ene deel behandelt de fundamenten van het verbintenissenrecht. Dit wil zeggen dat aan de orde komen de structuur van het verbintenissenrecht naar Romeins recht, de ontwikkeling onder het zogenaamde ‘ius commune’ en de uitwerking daarvan in de hedendaagse continentale (Franse/Duitse) rechtsstelsels. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de structuur van het verbintenissenrecht in de ‘Common Law’. Het andere deel behandelt één specifiek leerstuk, dat de laatste decennia een sterke ontwikkeling doormaakt, te weten ‘ongerechtvaardigde verrijking’. Ook dit onderwerp zal aan de hand van dezelfde methode worden doorlopen, te weten door middel van rechtsvergelijking op historische grondslag.

De tentaminering zal – in principe – mondeling zijn. Bovendien wordt gedurende de colleges van de student een actieve en kritische houding verwacht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak beoogt de student inzicht te verschaffen in de structuur van het vermogensrecht. De rechtsvergelijkende methode geeft de student inzicht in andere invalshoeken dan de hem bekende en laat hem kritischer kijken naar het huidige Nederlandse stelsel. Bovendien maakt de student zich de privaatrechtelijke beginselen van ander rechtsstelsels eigen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: *Verdiept inzicht in de structuur van de ‘civil law’ en ‘common law’; *Inzicht in de methode van ‘horizontale’ en ‘verticale’ rechtsvergelijking; *In staat historische bronnen te relateren aan het huidige recht, en omgekeerd, het huidige recht te verklaren uit zijn historische wortels (verticale rechtsvergelijking).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 in 5 weken

 • Namen docenten: Prof. mr. W.J. Zwalve

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Een overzicht van de per week vereiste voorbereiding wordt uitgereikt op college en bekend gemaakt via Blackboard.

 • De colleges worden als gecombineerd hoorcollege en werkcollege interactief gegeven. Inbreng en een goede werkhouding worden daarom van de student verwacht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: Geen

 • Namen docenten: nvt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: nvt

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Geen

 • Aantal à 2 uur: nvt

 • Namen docenten: nvt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: nvt

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Mondeling tentamen, tenzij het aantal studenten dit niet toelaat, in welk geval een schriftelijk tentamen wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.H.A. Lokin, Prota, Chimaira 2008.

Werkboek:

 • Werkboek Grondslagen Verbintenissenrecht (te verkrijgen bij het eerste college)

Reader:

 • Reader Grondslagen Verbintenissenrecht (te verkrijgen bij het eerste college)

Aanbevolen studiemateriaal

 • Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via een email naar het secretariaat. Historischeontwikkeling@law.leidenuniv.nl

Contact

Op afspraak via secretariaat

 • Vakcoördinator: prof.mr. W.J. Zwalve

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B3.43

 • Bereikbaarheid: Dagelijks 14.00 – 17.00 uur

 • Telefoon: 071 527 7440

 • E-mail: w.j.zwalve@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Historische ontwikkeling van het recht

 • Kamernummer secretariaat: B3.30

 • Openingstijden: ma. en do. 9.30-17.00 en di. van 9.30-13.00

 • Telefoon secretariaat: 071-5274772

 • E-mail: HistorischeOntwikkeling@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO