Prospectus

nl en

Evidence in Legal Context

Course
2012-2013

Let op: door omstandigheden zal dit vak in het collegejaar 2012-2013 niet worden aangeboden.

Beschrijving

Het vak bewijsrecht beoogt studenten op interdisciplinaire wijze vertrouwd te maken met de specifieke inhoud en achtergrond van het bewijsrecht in het bestuursrecht, het privaatrecht en het strafrecht. De interdisciplinaire benadering betreft niet alleen de verschillende juridische disciplines of rechtsgebieden, maar ook andere disciplines in de zin van vakgebieden (die binnen alfa, maar juist ook bèta en gammawetenschappen aan de orde kunnen zijn). Hoe gaan juristen om met feiten? Kan in een proces de waarheid worden achterhaald? Verandert de toenemende invloed van expertise in de maatschappij het juridisch proces? Het vak geeft inzicht in bewijsrechtelijke vraagstukken en vergroot het inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende processtelsels in de rechtsgebieden. Het vak beoogt een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Alle docenten zijn tevens werkzaam in de rechtspraktijk (geweest) en illustreren hun colleges aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Het vak bewijsrecht vormt een uitdaging voor studenten die méér willen dan een geijkt juridisch vak te volgen. De betrokken docenten zullen de ontwikkeling van dit vak – en de interactie met elkaar en met de studenten – gebruiken om een nog onontgonnen terrein wetenschappelijk te verkennen. De inzet voor de docenten is hoog en dat rechtvaardigt dat ook van de studenten een grote inzet zal worden gevraagd.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Inzicht bieden in het ideaal van goed feitenonderzoek. Tegelijk wordt duidelijk welke factoren daarop beperkingen meebrengen in de verschillende rechtsgebieden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud:

 1. De student heeft inzicht in (de) onderlinge verbanden van problemen van feitenonderzoek en bewijs in de uiteenlopende rechtsgebieden. Hij kan zulke verbanden ook zelfstandig leggen.
 2. De student heeft er besef van dat kwesties van feitenonderzoek en bewijs in de context van het recht voor een belangrijk gedeelte niet (uitsluitend) door het recht worden gedetermineerd.
 3. De student heeft oog voor de principiële en praktische beperkingen die het recht stelt aan een onbegrensd en onbevangen onderzoek van feiten.
  Eindtermen vaardigheden:
 4. De student is in staat om literatuur en rechtspraak over het onderwerp feitenonderzoek en bewijs diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 5. De student is in staat zich een zelfstandig oordeel te vormen over vraagstukken van feitenonderzoek en bewijs, door de uiteenlopende rechtsgebieden heen.
 6. De student is in staat zelfstandig een wetenschappelijk verantwoorde stellende tekst te schrijven over de thematiek van het vak.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Responsiecolleges

 • Aantal à 2×2 uur: 6

 • Namen docenten: Prof. dr. mr. J.F. Nijboer; mw. dr. Y.E. Schuurmans; prof. dr. mr. W.D.H. Asser; dhr. dr. H.J.R. Kaptein; dhr. L.M. Koenraad

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Tijdens de responsiecolleges – in klein verband – zal actief met studenten ingegaan worden op een aantal vraagstukken relevant voor de stof van die week. Van studenten wordt verwacht dat ze de studiestof voorafgaand aan het college goed bestuderen, deelnemen aan de discussie en aan het einde van het vak een werkstuk schrijven. Actieve deelname aan het onderwijs is een vereiste om het vak te kunnen halen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Werkstuk

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Geen examen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Syllabus en delen uit voorgeschreven boeken.

 • W.D.H. Asser, J.F. Nijboer en Y.E. Schuurmans, Bewijsrecht: het bewijs geregeld?, Nijmegen: Wolf Legal Publisher 2009/2010 (Preadvies voor de NVvR nr. 69)

 • W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Deventer: Kluwer 2004

 • J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, Ars Aequi 2011

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader ‘Bewijsrecht’

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court/Rechtsfilosofie

 • Kamernummer secretariaat: A 3.13

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9-17 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7841

 • E-mail: l.c.de.ruijter@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met werkstuk), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Over aanvullende literatuur t.b.v. het onderwijs dienen deze studenten contact op te nemen met Prof. J.F. Nijboer.