Prospectus

nl en

Roman Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Inleiding burgerlijk recht.

Beschrijving

Het Romeinse privaatrecht vormt tot op de dag van vandaag de trait d’union tussen het privaatrecht van de continentaal-Westeuropese landen. Alle moderne codificaties van het burgerlijk recht op het Westeuropese continent bouwen voort op de structuur en de grondbeginselen van het Romeinse vermogensrecht dat tot diep in de negentiende eeuw werd beschouwd als het ‘gemeenschappelijke recht’ (ius commune). Een inleiding tot het Romeinse vermogensrechtelijke systeem is daarom niet alleen een goede grondslag om inzicht te krijgen in de structuur van het hedendaagse Nederlandse vermogensrecht, maar vormt tevens een onmisbare voorwaarde voor een beter begrip van het privaatrecht van de ons omringende landen. Het vak Romeins recht is mede de grondslag voor het vak Geschiedenis van het Europese privaatrecht, dat aansluit bij het onderzoeksprogramma Vraagstukken van het Vermogensrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: zie eindtermen

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Kennis van de grondbeginselen van het Romeinse vermogensrecht, inzicht in de structuur ervan (die de basis van ons vermogensrecht is) en het kunnen toepassen van de kennis en het inzicht op (eenvoudige) casusposities.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. Mr. W.J. Zwalve

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. C.H. Bezemer, een nog nader te benoemen docent, en student-assistenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • J.H.A. Lokin, Prota. Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten, Groningen 2008 (uitgezonderd de hoofdstukken I en III)

 • W.J. Zwalve, Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht, Den Haag 2004 (de grote letter en de schema’s)

Werkboek:
Exempla, derde druk 2005 (verkrijgbaar bij het secretariaat)

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. C.H. Bezemer

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 3.36

 • Bereikbaarheid: maandag 10.00 – 11.00 uur

 • Telefoon: 071 527 74 27

 • E-mail: c.h.bezemer@Law.LeidenUniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: metajuridica

 • Afdeling: historische ontwikkeling van het recht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.41

 • Openingstijden: dinsdag, woensdag van 10.00 – 16.30 uur en vrijdag van 10.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 74 42

 • E-mail: historischeontwikkeling@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.