Prospectus

nl en

Offenders and Victims

Course
2012-2013

Toegangseisen

Alleen studenten die de Bacheloropleiding Criminologie volgen, voor wie deze cursus verplicht is, kunnen aan het vak deelnemen.

Beschrijving

Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van dader en slachtoffer in de strafrechtsketen, interventies ter voorkoming van dader- en slachtofferschap en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

In de cursus zal de nadruk liggen op veelvoorkomende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit, maar ook wordt aandacht besteed aan (relatief) nieuwe vormen van criminaliteit, zoals milieu- en financieel-economische (organisatie-)criminaliteit.

De cursus bestaat uit een reeks van 10 hoorcolleges en 10 werkgroepen. Tijdens de werkgroepen zal dieper worden ingegaan op de voorgeschreven literatuur. Tijdens het eerste uur van de werkgroep zal kort worden stilgestaan bij de thematiek die is besproken in het hoorcollege en bestaat ruimte tot het stellen van vragen. Tijdens het tweede deel van de werkgroep houden studenten een presentatie over een thema van hun keuze en verzorgen zij een educatieve opdracht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

De cursus heeft tot doel de student kennis te laten maken met de belangrijkste criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van theorieën over en risicofactoren van dader- en slachtofferschap;

 • kennis van de gevolgen van dader- en slachtofferschap;

 • kennis van de positie van de dader en het slachtoffer in de strafrechtelijke keten;

 • kennis over verschillende interventies gericht op het voorkomen van dader- en slachtofferschap;

 • kennis over maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap;

 • kennis over veelvoorkomende en enkele bijzondere vormen van dader- en slachtofferschap;

 • basale kennis van methodologie in dader- en slachtofferonderzoek;

 • begrip van empirisch onderzoek, waaronder de interpretatie van tabellen en grafieken.

Rooster

http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/propedeuse/roosters-aanmelding/rooster.html

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Dr. mr. M.J.J. Kunst + mw. dr. G. van Eijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Literatuurstudie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Dr. mr. M.J.J. Kunst + mw. dr. G. van Eijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Literatuurstudie en groepsopdracht (eenmalig)

Toelichting groepsopdracht: Elke student bereidt eenmaal, samen met enkele medestudenten (de maximale groepsgrootte zal via Blackboard bekend worden gemaakt), een presentatie en een educatieve groepsopdracht voor over een onderwerp dat past binnen de thematiek van de cursus. Voor aanvang van de cursus kunnen studenten zich inschrijven op het onderwerp van hun keuze.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Één schriftelijk tentamen bestaande uit gesloten vragen en essayvragen.

 • Het tentamencijfer is tevens het eindcijfer. De cursus kan alleen worden gehaald, indien de student de groepsopdracht (presentatie en educatieve opdracht) met een voldoende heeft afgerond. De groepsopdracht wordt individueel beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Hiervoor wordt dus geen cijfer toegekend.

Werkgroepen: Voor deeltijdstudenten of voltijdstudenten die niet onder het LLP-regime vallen geldt GEEN aanwezigheidsverplichting tijdens de werkgroepen. In de week van de groepsopdracht (d.w.z. de week waarin de presentatie en educatieve opdracht wordt verzorgd) geldt voor hen WEL een aanwezigheidsplicht.

Inleverprocedures
Worden tijdig bekendgemaakt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2012, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 1.34

 • Bereikbaarheid: ma-vr

 • Telefoon: (071) 527 1993

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden secretariaat: 09:00-12:30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen