Prospectus

nl en

Criminological Research Methods II

Course
2012-2013

Toegangseisen

Methoden en technieken van criminologisch onderzoek I (21041404).

Beschrijving

In het vak Methoden en technieken van criminologisch onderzoek II wordt een algemeen overzicht geboden van technieken voor bivariate en multivariate analyse. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van kennis en inzicht, waardoor studenten in staat zijn beredeneerde analyse-afwegingen voor kwantitatief onderzoek te maken. De nadruk ligt op de toepassing van deze technieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit criminologisch onderzoek.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doelstelling is het bijbrengen van een algemeen overzicht van methodologische aspecten die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief criminologisch onderzoek, en het geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de daarbij meest gebruikte methoden en technieken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • een algemeen overzicht van mogelijke bronnen voor criminologisch onderzoek, alsmede van hun sterke punten en beperkingen

 • een algemeen overzicht van onderzoeksopzetten, kwalitatief en kwantitatief, van participerend tot experimenteel, en weet voor diverse typen onderzoeksvraag een passende onderzoeksopzet te kiezen

 • een algemeen overzicht van dataverzamelings- en bevragingsmethoden, en weet een geschikte methode te kiezen gegeven het type vraag dat beantwoord moet worden

 • een algemeen overzicht van data-analysemethoden, van exploratief, beschrijvend en toetsend, en weet welke methode voor welk soort data gebruikt kan worden

 • een overzicht van de empirische onderzoekscyclus, voor diverse soorten onderzoek
  Hiernaast is de student in staat een aantal belangrijke statistische berekeningen uit te voeren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Johan van Wilsem, eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de collegestof wordt sterk aanbevolen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: Anke Ramakers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Maken van de werkgroepopdrachten vooraf is verplicht

Andere onderwijsvorm(en)

 • Spreekuur voor vragen van individuele studenten

 • Aantal à 3 uur: 1

 • Namen docenten: Johan van Wilsem

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de studiestof

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen. Het tentamen telt voor 80% mee voor het eindcijfer.

 • SPSS-opdracht. Deze opdracht telt voor 20% mee voor het eindcijfer

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Bijleveld & Commandeur (2009) Multivariate analyse. Een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (tweede druk)

 • Field (2009) Discovering Statistics Using SPSS. Londen: Sage. (derde druk)

 • Themanummer Tijdschrift voor Criminologie, over kwalitatief onderzoek (2008,vol.50, issue 4)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanvullend materiaal dat via internet te downloaden is.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J.A. van Wilsem

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.10

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7418

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Van de 9 werkgroepen zijn er 3 SPSS-practica.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.