Prospectus

nl en

Administrative Tax Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Fiscaal bestuursrecht is erop gericht de student kennis te verschaffen van de systematiek van het fiscale bestuursrecht. In dat kader wordt aandacht besteed aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het gaat dan om de regels die daaruit voortvloeien voor het verkeer tussen overheid en burger en voor de voorbereiding en uitvoering van overheidshandelingen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de rechtsbeschermingmogelijkheden in het reguliere bestuursrecht. De stof omvat de besluitvorming in belastingzaken, de voorbereiding daarvan, handhaving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere rechtsbeginselen, de bezwaarprocedure en de procedure bij de belastingrechter.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud:

 • De student heeft inzicht in het systeem van de heffing van belasting door middel van aanslag- en aangiftebelastingen, het fiscale procesrecht, rechtsvindingmethoden en toetsing van fiscale wetgeving.

 • De student heeft inzicht in de samenhang tussen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) op het punt van de heffing van belasting en de rechtsbescherming die de burger wordt geboden.

 • De student heeft kennis van het geheel van verplichtingen dat de burger ten opzichte van de fiscus heeft en van de mogelijke sancties bij het niet voldoen aan deze verplichtingen (bestuurlijke boetes).

 • De student heeft kennis van heffing, navordering, beginselen van behoorlijk bestuur, bestuurlijke boetes en de fiscale vaststellingsovereenkomst.

 • De student heeft kennis van zowel de bezwaarfase, de feitelijke instanties, als de cassatieprocedure.

 • De student is in staat te beoordelen of belastingaanslagen rechtmatig tot stand zijn gekomen en heeft inzicht in de wijze waarop deze aanslagen in rechte kunnen worden bestreden tot in hoogste instantie (bezwaar- en beroepsprocedure).

 • De student heeft op hoofdlijnen kennis van fiscale mensenrechten.

 • De student heeft kennis gemaakt met enkele aspecten van fiscaal procesrecht, heffings- en revisierente, invordering en fiscaal strafrecht.

Eindtermen vaardigheden:

 • De student kan uit een casus op het terrein van het fiscaal bestuursrecht de relevante fiscale problematiek destilleren.

 • De student kan met één of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.

 • De student kan een uitspraak van de fiscale rechter analyseren en in dat kader aangeven wat de rechtsvragen zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en onder woorden brengen op welke wijze de rechter tot zijn oordeel is gekomen.

 • De student kan een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van het fiscaal bestuursrecht en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.

 • De student kan ten aanzien van een stellingname van een ander op de hiervóór genoemde terreinen van het fiscaal bestuursrecht een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.

 • De student kan gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.

 • De student kan zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van het fiscaal bestuursrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload

Werkboek:
Staat op Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis en de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr C.N.H. Lokerse

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na overleg met secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: c.n.h.lokerse@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In dit vak wordt het participantensysteem gehanteerd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.