Prospectus

nl en

Taxation of Enterprises

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit vak staat de belastingheffing over de winst van ondernemers en lichamen centraal. Natuurlijke personen zien hun winst belast worden in de inkomstenbelasting, lichamen worden belast met vennootschapsbelasting. Aandacht wordt besteed aan de vraag wie winst uit onderneming geniet onder de Wet IB 2001 en welke vennootschappen worden belast in de Wet Vpb. 1969, wat tot de te belasten winst behoort en wanneer die winst in aanmerking dient te worden genomen. Bovendien wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste leerstukken uit de vennootschapsbelasting, zoals de rente-aftrekbeperkingen, de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en verliesverrekening.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud:

 1. De student heeft inzicht in de structuur en achtergronden van de inkomstenbelasting op het punt van de heffing van winst uit onderneming en in de achtergronden en structuur van de vennootschapsbelasting.
 2. De student heeft inzicht in de wijze waarop ondernemers in de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden betrokken.
 3. De student kan de vraag beantwoorden wie winst uit onderneming geniet (Wet IB 2001) en wie belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.
 4. De student heeft kennis ten aanzien van de vraag wat tot de winst uit onderneming behoort en op welk tijdstip die winst wordt belast.
 5. De student heeft kennis van de gevolgen van de staking van een onderneming en de mogelijkheden van geruisloze doorschuiving.
 6. De student heeft op hoofdlijnen kennis van enkele belangrijke leerstukken en regelingen uit de vennootschapsbelasting, zoals verkapt dividend, informeel kapitaal, aftrek van rente, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en verliesverrekening.
  Eindtermen vaardigheden:
 7. De student kan uit een casus op het terrein van de fiscale winstbepaling de relevante fiscale problematiek destilleren.
 8. De student kan een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op het hiervóór beschreven terrein en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
 9. De student kan ten aanzien van een stellingname van een ander op het hiervóór beschreven terrein een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.
 10. De student kan zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van de belastingheffing van ondernemers en lichamen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkboek:
Via Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges en werkcolleges bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis en de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. R.L.G. van den Heuvel

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25,

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • Spreekuur: Na afspraak per e-mail

 • E-mail: r.l.g.vandenheuvel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B-211

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Blackboard)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Opmerkingen
Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.