Prospectus

nl en

Law of Obligations

Course
2012-2013

Toegangseisen

Inleiding burgerlijk recht.

Beschrijving

Tijdens het onderwijs worden studenten onderstaande kennis en vaardigheden bijgebracht:

 • Bijzondere aandacht voor de groeiende invloed van het supranationale recht (zoals het EVRM, EG-richtlijnen, PECL , DCFR en Unidroit).

 • Het verkrijgen van een dieper inzicht in kernleerstukken zoals: de totstandkoming, uitleg en nakoming en het tenietgaan van overeenkomsten, het onrechtmatige daadsrecht, risicoaansprakelijkheden en het schadevergoedingsrecht.

 • Het actief leren toepassen van het verworven inzicht en de opgedane kennis bij het oplossen van casus.

 • Het leren te komen tot een afgewogen oordeel in een juridisch geschil: met name in het verbintenissenrecht is het oplossen van een probleem niet louter een kwestie van techniek, maar ook van een onderbouwd oordeel over wat in het concrete geval bijvoorbeeld redelijk en billijk, rechtvaardig of zorgvuldig is.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Verdieping ten opzichte van het vak Inleiding burgerlijk recht.
Meer specifiek: het gaat om de verdieping van week I tot en met week V van Inleiding Burgerlijk Recht (contractenrecht, onrechtmatige daad, schadevergoedingsrecht en verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst of onrechtmatige daad).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft grondige kennis van en inzicht in het geldende verbintenissenrecht alsmede de systematiek daarvan.

 • De student is in staat het verbintenissenrecht te begrijpen als discursieve grootheid en heeft inzicht in de wijze waarop het systeem van het recht en het recht zelf met elkaar verbonden zijn.

 • De student is in staat om juridische teksten waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren.

 • De student is in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis actief toe te passen op voorgelegde casusposities.

 • De student is in staat om vanuit het systeem van het verbintenissenrecht kritisch te reflecteren op het recht – mede gelet op de grenzen van het vakgebied – en heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het verbintenissenrecht zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende acht weken een hoorcollege van twee uur.

 • Namen docenten: Prof. mr. Jac. Hijma, mw. mr. I. S. J. Houben

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het studiepakket per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor nadere informatie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: gedurende acht weken een werkgroep van twee uur per week.

 • Namen docenten: Worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig, schriftelijk voorbereiden van de casuïstiek die in het studiepakket is opgenomen.

Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs is hij verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student driemaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs deelnemen.

Andere onderwijsvorm(en)
Gedurende twee van de tien weken is het onderwijs specifiek gericht op voorbereiding van het tentamen. Meer concreet wordt in de zesde onderwijsweek een tussentijds overzicht van de stof geboden, met gelegenheid voor het stellen van vragen, en wordt in de tiende week een afrondende tentamentraining georganiseerd.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur, de nieuwste druk van:

 • Jac. Hijma e.a., Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer: Kluwer 2010.

 • J. Spier e.a., Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2012.

 • C.J.H. Brunner & G.T. de Jong, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2011.

 • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium Vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2011.

 • J.H. Nieuwenhuis, Onrechtmatige daden. Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief, Deventer: Kluwer 2008.

 • Aanvullende literatuur en rechtspraak zoals vermeld in het studiepakket.

Werkboek:
Werkboek Verbintenissenrecht, bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Aanbevolen studiemateriaal
Een gedeelte van Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium Vermogensrecht. Nadere informatie over welk gedeelte verplicht is en welk gedeelte aanbevolen staat in het studiepakket.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. P.C.J. De Tavernier

 • Werkadres: Kamer C 2.09 KOG

 • Bereikbaarheid: Per e-mail of telefoon (secretariaat).

 • Telefoon: 071 – 527 7400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: Kamer C202 KOG

 • Openingstijden: balie van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.