Prospectus

nl en

History of European Private Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Romeins recht en Inleiding Burgerlijk recht.

Beschrijving

Het vak Geschiedenis van het Europees Privaatrecht bouwt voort op de vakken Inleiding tot het Burgerlijk recht en Romeins recht. Uitgaande van het Romeinse recht, het oude Europese ius commune, wordt uiteengezet op welke wijze dit recht heeft doorgewerkt in de belangrijkste West-Europese codificaties (de Franse Code civil, het Duitse BGB en nog enige andere) en hoe daarop door de diverse hoogste rechterlijke instanties in de loop der rechtsontwikkeling is voortgebouwd. Bovendien wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van het Engelse privaatrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie eindtermen

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Zo worden drie doelen tegelijkertijd gediend: ten eerste wordt verduidelijkt welke samenhang er, ondanks de schijn van diversiteit, tussen de verschillende West-Europese rechtsstelsels bestaat. Ten tweede wordt verduidelijkt welke rechtspolitieke overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de keuzes die in de verschillende codificaties en de latere rechtspraak zijn gemaakt. Ten derde wordt de student ingeleid in enkele basisbegrippen van de Engelse ‘common law’ en wordt hem verduidelijkt in hoeverre deze aansluiten bij tradities die ook op het West-Europese continent aanwezig waren en die daar ofwel door de receptie van het Romeinse recht, ofwel door de verschillende codificaties zijn verdrongen. Het vak sluit aan bij het onderzoeksprogramma Coherent privaatrecht

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2 × 2 uur per week, gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof. Mr. W.J. Zwalve

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 1 × 2 uur per week, gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Mr. C.H. Bezemer, Mr. E.J.M. Cornelissen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen ( essayvragen)

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht, I: Inleiding en zakenrecht, derde, herziene druk, Den Haag 2006.

Werkboek:
W.J. Zwalve, Contextio, Tekst & Commentaar, tweede druk, Leiden 2004 (verkrijgbaar bij het secretariaat: openingstijden: zie Blackboard).

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. C.H. Bezemer

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden. kamer B 3.30

 • Bereikbaarheid: Zie Blackboard

 • Telefoon: 071 527 74 27

 • E-mail: c.h.bezemer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: metajuridica

 • Afdeling: historische ontwikkeling van het recht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.41

 • Openingstijden: zie Blackboard

 • Telefoon secretariaat: 071 527 74 42

 • E-mail: historischeontwikkeling@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.