Prospectus

nl en

Bachelorstage

Course
2012-2013

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd 2e / 3e jaar. Een ondertekend stage afsprakenformulier moet voor aanvang van stage zijn ingeleverd bij het onderwijsbureau.

Beschrijving

Alle bachelorstudenten doen hun bachelorstage verplicht in het tweede semester van hun derde studiejaar. General Research Skills 2 is een verplicht en geïntegreerd onderdeel van de bachelorstage. De vaardigheden die benodigd zijn voor de stage , zoals het formuleren van een onderzoeksidee, experimental design, statistiek, data-analyse en het schrijven van een verslag worden onderwezen in General Research Skills 2.

Tijdens de stage maakt een student deel uit van een onderzoeksgroep en neemt deel aan alle wetenschappelijke activiteiten van de onderzoeksgroep die voor studenten openstaan, zoals de werkbesprekingen. De student voert binnen de onderzoeksgroep een eigen onderzoek uit, onder begeleiding van een verantwoordelijk begeleider (examinator van de Opleiding Biologie). De dagelijkse begeleiding van een stage kan gedelegeerd worden aan een PhD-student of aan een post-doc. Over het algemeen bestaat een stage uit de volgende fasen: (1) Onderzoeksvoorstel en eerste presentatie, (2) Experimentele fase, (3) Rapportage/verslaglegging en (4) Eindpresentatie.

De bachelorstage wordt uitgevoerd bij één van de biologische instituten van de Universiteit Leiden (IBL, NHN, CML, Naturalis). Studenten uit de Moleculaire richting die in ieder geval het vak Immunologie voldoende hebben afgesloten, mogen de bachelorstage ook binnen het LUMC doen.

Voor verdere details zie richtlijnen Bachelor stage op Blackboard.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verkrijgen van diepgaande kennis over een recente onderzoeksvraag, concepten en benaderingen in een bepaald biologisch onderzoeksgebied.

  • Het opdoen van ervaring met methoden en technieken die binnen een bepaald onderzoeksveld gebruikt worden.

  • Het leren opzetten en uitvoeren van een onderzoeksproject.

  • Formuleren van een onderzoeksvraagstelling en hypothesen.

  • Het kritisch evalueren van de resultaten van wetenschappelijke publicaties.

  • Het rapporteren en presenteren van onderzoeksresultaten.

Eindtermen:
De student heeft geleerd hoe je een eigen wetenschappelijk onderzoek opzet, uitvoert, data analyseert en representeert en hoe je een verslag in de vorm van een wetenschappelijke publicatie schrijft.

Rooster

Dagelijks van 9.00 tot 17.00

Onderwijsvorm

Literatuurstudie, schrijven en presenteren van een onderzoeksplan, het doen van onderzoek, verslag schrijven, presenteren.

Toetsing

Onderzoeksvoorstel, praktisch werk, verslag en presentaties. Voor de beoordeling van de stage dient een beoordelingsformulier te worden ingevuld, zie Blackboard. Het verslag dient beoordeeld te worden door twee examinatoren van de opleiding Biologie, die beiden het beoordelingsformulier ondertekenen. Het ondertekende beoordelingsformulier wordt samen met een door de verantwoordelijke examinator ondertekende tentamenkaart ingeleverd bij het onderwijsbureau.

Blackboard

Op Blackboard in ‘Opleiding Biologie’ > ‘Bachelor yr 2&3’ > ‘General Research Skills, Bachelorstage en scriptie’, zijn de stageformulieren, de richtlijnen voor Bachelor stages en het beoordelingsformulier voor de stage te vinden.

Literatuur

De stage wordt begonnen met het inlezen in relevante literatuur.

Aanmelden

De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats, bijvoorbeeld via de website of de stagemarkt. De student neemt zelf contact op met de groepsleider van de onderzoeksgroep of een bij het project genoemde coördinator.

via Usis

Opmerkingen

Op Blackboard in ‘Opleiding Biologie’ > ‘Bachelor yr 2&3’ > ‘General Research Skills, Bachelorstage en scriptie’, zijn de stageformulieren en de richtlijnen voor Bachelor stages te vinden.