Prospectus

nl en

Multivariate Data Analysis

Course
2012-2013

Toegangseisen

  • Ingangseis voor Multivariate data-analyse (MVDA) is dat de cursussen Inleiding in de Methoden & Technieken en Toetsende Statistiek volledig behaald zijn.

  • Dit vak is ingangseis voor het Bachelorproject in het derde jaar.

Beschrijving

De cursus Multivariate data-analyse brengt inleidende kennis bij over gangbare modellen voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens, over de aard van de bijbehorende gegevens en over de met die modellen te beantwoorden onderzoeksvragen. Zo krijgt de student een overzicht van de analysemethoden die de onderzoeker ter beschikking staan en inzicht in de bruikbaarheid van die methoden voor het beantwoorden van onderzoeksvragen met diverse soorten data. De cursus legt tevens de basis voor een referentiekader waardoor studenten later de voor een specifieke specialisatie benodigde methoden en technieken kunnen bestuderen.

Leerdoelen

Getracht wordt de studenten zoveel over- en inzicht te geven dat ze in staat zullen zijn bij een gegeven probleem en bepaalde data een adequate analysetechniek te kiezen en (tot op zekere hoogte) toe te passen. Bovendien zullen studenten na de cursus in staat moeten zijn tijdens het lezen van wetenschappelijke literatuur de gebruikte methoden en technieken te begrijpen, de resultaten te interpreteren, en te beoordelen of op grond van de resultaten geldige conclusies zijn getrokken. Verder beoogt de cursus studenten die M&T als masterspecialisatie zullen kiezen een basis te geven waarop ze kunnen voortbouwen. Dat geldt ook voor studenten die de Research Masteropleiding kiezen.

In het practicum dat parallel aan elk werkcollege wordt gegeven, zullen de behandelde technieken met behulp van SPSS en soms ook van EQS worden uitgevoerd. De doelen van de practica zijn: leren gebruiken van de verschillende programma’s, inzicht krijgen in het effect van de verschillende opties, leren resultaten te interpreteren en er conclusies uit trekken.

Rooster

Multivariate data-analyse (MVDA) (2012-2013):

Onderwijsvorm

De inleiding tot de multivariate analysetechnieken wordt aan de hand van de stof uit het boek en de aanvullende teksten uit het Werkboek in 7 hoorcolleges van elk 2 uur behandeld. Na de hoorcolleges zijn er practica van steeds 1 uur per week gepland. Deelname aan het practicum is verplicht.

Daarnaast zijn er werkcolleges van elk 2 uur voor het uitwerken en bespreken van opdrachten die als huiswerk gemaakt dienen te worden. Studenten houden korte presentaties over de uitkomsten van de practicumopdrachten in de werkcolleges. Actieve deelname aan het werkcollege (aanwezigheid, presentaties en opdrachten inleveren) levert een bonus voor het eindcijfer in het lopende cursusjaar op.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een tentamen (40 meerkeuzevragen). Na vier weken is er een proeftoets. Het cijfer voor de proeftoets (meerkeuze) en de bonus voor de werkcolleges tellen mee in de eindbeoordeling. Het cijfer voor de proeftoets en de bonus vervallen na de herkansing. Zie voor details het Werkboek MVDA. Er is per jaar één herkansingsmogelijkheid; in januari van het volgende studiejaar is nog een herkansing i.v.m. de toegangseis voor het bachelorproject.
Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak gemaakt worden met een van de docenten om het tentamen individueel te bespreken.

Blackboard

Op blackboard zijn collegesheets, numerieke uitkomsten van opdrachten en aanvullende materialen te vinden.

Literatuur

Verplichte tentamenstof, naast de collegestof:

  • Meyers, LS, Gamst, G, & Guarino, AJ. (2006). Applied multivariate research: design and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 1-4129-0412-9.

  • De Vocht, Basishandboek SPSS, of een equivalente basishandleiding voor het gebruik van SPSS versie 16 of hoger.

  • Werkboek MVDA 2012. Naast opdrachten voor practica en werkcolleges zijn hierin ook een aantal vervangende en aanvullende teksten opgenomen; dit alles behoort eveneens tot de tentamenstof. Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaalde werkgroep vol is, kun je de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Coördinatoren

Opmerkingen

Het Werkboek MVDA geeft in hoofdstuk 2 gedetailleerde informatie over de werkwijze tijdens de cursus.